logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aktif nüfusun aynı olduğu A ve B ülkelerinden A’da işgücüne katılma oranının B’den daha yüksek olmasını sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" A’da işsizlik oranının daha yüksek olması
Soru Açıklaması
2.
İşgücünün aktif nüfusa oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İşgücüne katılma oranı
Soru Açıklaması
3.
Emek piyasalarının avukatlar piyasası, çiçekçiler piyasası vb. sınıflandırılması durumunda yapılan sınıflandırmanın dayandığı temel nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Beceri
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki nüfus gruplarından hangisi hanehalkı işgücü anketleri kapsamı dışında tutulmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Kurumsal nüfus
Soru Açıklaması
5.
I. İş aramak
II. İş arama girişiminde bulunmak
III. 65 yaşın altında olmak
IV. İşbaşı yapabilecek konumda olmak

Yukarıdakilerden hangileri işsizliğin unsurları içinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
6.
Hanehalkı işgücü anketleri kapsamında referans döneminde 30 yaşında olan, hanede ikamet eden ve iş bulma ümidi olmayan bir kişi aşağıdaki hangi nüfus grubu içinde değerlendirilir?
Doğru Cevap: "B" İşgücüne dâhil olmayanlar
Soru Açıklaması
7.
Keynes’e göre toplam talebin tam çalışmayı sağlayacak düzeye çıkması için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
Doğru Cevap: "E" Devlet müdahalesi
Soru Açıklaması
8.
Klasik iktisat düşüncesine göre üretilen her malın kendi satış olanağını yaratması olarak tanımlanan "Mahreçler Yasası" aşağıdaki koşullardan hangisi altında işlemez hale gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Elde edilen gelirin tamamının harcanmaması
Soru Açıklaması
9.
Bir ülkenin zenginleşmesinin başlıca unsurunun altın ve gümüş olduğunu savunan düşünce akımına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Merkantilizm
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik İstihdam Teorisinin temel varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Piyasaların dengesizliği
Soru Açıklaması
logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Monetaristlerce tam istihdam gibi yorumlanan “Doğal İşsizlik Oranı”nın zaman içinde yükselmesine neden olan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yapısal işsizliğin azalması
Soru Açıklaması
12.
Yeni Klasik düşünceye göre çalışma ya da boş zaman kullanma konusunda karar vermeye çalışan bir bireyin ücret ve faiz oranlarını dikkate alarak karar vermesi ve zaman içinde emeğin bu şekilde tahsis edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Emeğin zamanlar arası ikamesi
Soru Açıklaması
13.
Marx’a göre asgari geçim düzeyinde istihdama yol açan temel durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yedek işsizler ordusu
Soru Açıklaması
14.
Mevsimlik işsizliği konjonktürel işsizlikten ayıran temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dalgalanmaların önceden bilinmesi
Soru Açıklaması
15.
Bir işletmede çalışanların çalışma saatleri ve yoğunlukları değişmemek koşulu ile çalışanlardan bir kısmının işten çıkarılması sonucu toplam üretimde herhangi bir azalma yaşanmamıştır.

Yukarıdaki durumda işten çıkarılan kişiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Gizli işsiz oldukları
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi işçilerin mevcut çalışma koşularından habersiz olmaları ya da çalışacakları yere gitmenin masraflarına katlanamamaları durumunda ortaya çıkan işsizlik türüdür?
Doğru Cevap: "D" Geçici işsizlik
Soru Açıklaması
17.
Marjinal ürününe ya da verimliliğine eşit bir reel ücret teklifini reddeden bir kişi aşağıdaki işsizlik türlerinden hangisine girer?
Doğru Cevap: "A" İradi işsiz
Soru Açıklaması
18.
İşsizliğin doğal oranının üzerindeki her 1 puan artışın ekonominin potansiyel hasılasının %2,5'i kadar azalmasına yol açtığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Okun Yasası
Soru Açıklaması
19.
İşsizlik türleri içinde en ciddi problem olan tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yapısal işsizlik
Soru Açıklaması
20.
Emek piyasası içerisindeki kişilerin yetenek, beceri ve motivasyon ve iş yapma istekleri bakımından farklı olmaları aşağıdaki hangi emek piyasası özelliği ile açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Emek arzının heterojen olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.