logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Kişinin devlet tarafından dokunulamayacak olan haklarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Negatif statü hakları
Soru Açıklaması
2.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda hangi tarihte kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 10 Aralık 1948
Soru Açıklaması
3.
İnsan haklarının korunmasında birincil ve en etkili düzey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ülkesel düzey
Soru Açıklaması
4.
İnsanın temel haklarına dokunamayacak sınırlı bir devlet teorisinin kurucusu kabul edilen, görüşleri hem Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ne hem de Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’ne ilham vermiş olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Locke
Soru Açıklaması
5.
Demokrasi fikri ve pratiği Milattan Önce 5. yüzyılda ilk kez nerede doğmuştur?
Doğru Cevap: "D" Antik Yunan
Soru Açıklaması
6.
Demokrasinin keyfi yönetimi sınırlandırarak başta mülkiyet hakkı olmak üzere birey hak ve özgürlüklerini korumaya hizmet ettiğini ileri süren model aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Koruyucu demokrasi
Soru Açıklaması
7.
Özellikle dünyanın kapitalist Batı ve sosyalist Doğu olarak iki blok şeklinde algılandığı Soğuk Savaş yıllarında ortaya çıkan ve bu ikili bölünmenin dışında kalan bağlantısız ülkeleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Üçüncü Dünya
Soru Açıklaması
8.
Carl Schmidt’e göre “dost / düşman” ayrımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Siyasetin doğasını
Soru Açıklaması
9.
Karar alınacak bir konuda karar alma sürecine katılan kişiler arasında oybirliğinin mümkün olmadığı bir durumda sayıca daha fazla kişinin desteklediği kararın kabul edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Çoğunluk prensibi
Soru Açıklaması
10.
O’Donnell’a göre aşağıdakilerden hangisi bir demokrasinin yerleşmiş olduğunu söyleyebilmek için gerekli olan kriterlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Stratejik olarak konumlanmış isyancılarla anlaşmaya varılması
Soru Açıklaması
logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Irk, din, cinsiyet ve etnik köken farkı gözetmeksizin akıl sağlığı yerinde olan tüm yetişkin vatandaşların siyasal süreçlere katılıp seçimde bulunabilme hakkına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Evrensel yetişkin oy hakkı
Soru Açıklaması
12.
Habermas’ın, “kamusal iletişim” mekanında kurulu siyasal katılımla, diyalog ve iletişime dayalı rasyonel bir yaklaşımla mümkün olduğunu ifade ettiği demokrasi modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müzakereci demokrasi
Soru Açıklaması
13.
Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek elde toplanmaması, ayrı ayrı ellerde bulunmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kuvvetler ayrılığı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Cerny'e göre küreselleşme ile birlikte meydana gelen temel değişimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yasama ve yargı kuvvetlerinin tek elde toplanması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi demokratik sistemlerde partilerin temel fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Menfaatlerin ayrılması
Soru Açıklaması
16.
Geniş destek arayan, her zaman işbaşında olan ve yaygın bir parti örgütü bulunan siyasal partilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kitle partisi
Soru Açıklaması
17.
Bireyin kendi hayatını belirleme hakkı ve yetkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bireysel self - determinasyon
Soru Açıklaması
18.
Huntington'a göre 1970'lerde başlayan 3. demokratikleşme dalgasında aşağıdaki ülkelerden hangisi demokrasiye geçiş sağlamıştır?
Doğru Cevap: "E" İspanya
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlerin yatırım yaptıkları ülkeler üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kaynak transferi
Soru Açıklaması
20.
Küreselleşme sürecinin devleti zayıflattığı iddialarını reddeden ve buna karşı devletin bazı fonksiyonlarının değiştiğini söyleyerek "rekabetçi devlet" tezini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Philip Cerny
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.