logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
"Kendi kaderini tayin hakkı" ilk kez aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?
Doğru Cevap: "B" Wilson İlkeleri
Soru Açıklaması
2.
İnsan doğasının, zorlamadan kaçınma ve rasyonellik olmak üzere iki temel özelliğinin bulunduğunu söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rand
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi negatif statü hakları içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Barış hakkı
Soru Açıklaması
4.
Dini yaşam biçimlerinin gerekleri yüzünden toplumdan belli bir düzeyde ayrılık talep eden dini grupların bu taleplerini karşılamaya yönelik haklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Muafiyet hakları
Soru Açıklaması
5.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme gelen ve savaş ertesinde bağımsızlıklarını kazanan devletlerin ortaklaşa hareket ve taleplerinden doğan haklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dayanışma hakları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi liberal siyasal teorinin ilk kuramcısı olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" John Locke
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi doğal hakların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Varlığının toplumun varlığına bağlı olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi M.Ö. V. yüzyılda Atina’da ortaya çıkan, insana yönelen, insanı siyasal ve sosyal ortamı içinde değerlendiren ve mottosu “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözü olan düşünce akımıdır?
Doğru Cevap: "B" Sofizm
Soru Açıklaması
9.
I. İnsan hakları doğuştandır.
II. İnsan hakları devredilemez.
III. İnsan haklarının varlığı belli şartlara bağlıdır.
IV. İnsan hakları en üstün ahlaki talepleri ifade eder.
V. İnsan hakları mutlaktır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri insan haklarının niteliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması
10.
Bir yönetim ilişkisi olarak devletin bir toplumun ihtiyaçlarını bir babanın çocuklarının ihtiyaçlarını karşılar gibi karşılaması veya o toplumun hayatını bir babanın çocuklarının hayatını düzenler gibi düzenlemesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Paternalizm
Soru Açıklaması
logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçları yargılamak ve cezalandırmak
Soru Açıklaması
12.
BM Genel Kurulu tarafından 1950’de kurulan, görevi mültecilere uluslararası koruma sağlamak ve sorunlarının çözümüne destek olmak olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi anlaşmalar ile kurulan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Organları'ndan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Afrika Birliği Örgütü
Soru Açıklaması
14.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'nin binasının bulunduğu şehir ve ülke aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Strasbourg - Fransa
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hukuken bağlayıcı olmamasına rağmen zamanla uluslararası insan hakları hukukunun temel bir metni halini almış ve bugün uluslararası geleneksel hukukun bir parçası olmuştur?
Doğru Cevap: "E" İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi mülteci akışının başlıca nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Daha iyi maddi koşul isteği
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’de insan haklarının ülke çapında korunması amacıyla hukuk mekanizması dışında kurulan ilk kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
Soru Açıklaması
18.
“Üye devletlerin ortak değerleri olan özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı ve hukuk devleti” ilkelerine saygı gösteren Avrupa devletlerinin Avrupa Birliği’ne üye olabileceği hükmü ile Avrupa Birliği üyelik şartlarını anayasal ilkeler haline getiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Amsterdam Antlaşması
Soru Açıklaması
19.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yargısal koruma altına alınan haklar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sivil ve siyasal haklar
Soru Açıklaması
20.
BM İnsan Haklarını Denetleme Komitelerinden denetim yöntemi olarak "düzenli ziyaret" yetkisi olan tek komite aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşkenceyi Önleme Komitesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.