logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
3 Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdaki günlerden hangisi “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanır?
Doğru Cevap: "E" 10 Aralık
Soru Açıklaması
2.
“Üye devletlerin ortak değerleri olan özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı ve hukuk devleti” ilkelerine saygı gösteren Avrupa devletlerinin Avrupa Birliği’ne üye olabileceği hükmü ile Avrupa Birliği üyelik şartlarını anayasal ilkeler haline getiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Amsterdam Antlaşması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi doğal hakların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Varlığının toplumun varlığına bağlı olması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kymlicka’nın kolektif kimlik için öngördüğü koruma türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Özyönetim hakları
Soru Açıklaması
5.
1215 tarihli Magna Carta şartının demokrasi ve özgürlükler açısından esas sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kralın gücü, feodal beyler ve üst düzey kilise yetkililerinin haklarıyla sınırlandırılmıştır.
Soru Açıklaması
6.
İnsanların özgür doğduklarını fakat sonradan zincire vurulduklarını ve bu durumdan ancak siyasi yönetime doğrudan katılarak kurtulabileceklerini öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rousseau
Soru Açıklaması
7.
Özellikle dünyanın kapitalist Batı ve sosyalist Doğu olarak iki blok şeklinde algılandığı Soğuk Savaş yıllarında ortaya çıkan ve bu ikili bölünmenin dışında kalan bağlantısız ülkeleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Üçüncü Dünya
Soru Açıklaması
8.
Vatandaşların sosyal haklarla donatıldığı bir siyasal sistemi öngören, eğitim, sağlık emeklilik, çocukların ve yaşlıların bakımı gibi sosyal hakların temelde herkese açık olması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal demokrasi
Soru Açıklaması
9.
Demokrasi fikri ve pratiği Milattan Önce 5. yüzyılda ilk kez nerede doğmuştur?
Doğru Cevap: "C" Antik Yunan
Soru Açıklaması
10.
Müzakereci demokrasinin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Konuşma odaklı olması
Soru Açıklaması
logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
3 Ders Sınav Soruları
11.
Irk, din, cinsiyet ve etnik köken farkı gözetmeksizin akıl sağlığı yerinde olan tüm yetişkin vatandaşların siyasal süreçlere katılıp seçimde bulunabilme hakkına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Evrensel yetişkin oy hakkı
Soru Açıklaması
12.
1967-1974 yılları arasında Yunanistan’ı yöneten askeri rejim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Albaylar Cuntası
Soru Açıklaması
13.
Pozitif hukukun yapılmasından önce var olan ve pozitif hukuk kurallarının kendilerine uymaları beklenen kurallar demetine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Doğal hukuk
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi devlet-dışı aktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Büyükelçilikler
Soru Açıklaması
15.
Küreselleşme sürecinde devletin otoritesini sarsan ana aktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çokuluslu şirketler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi demokratik konsolidasyon için gerekli unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Siyasi kutuplaşma
Soru Açıklaması
17.
Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek elde (organda) toplanmaması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kuvvetler ayrılığı ilkesi
Soru Açıklaması
18.
Geniş destek arayan, her zaman işbaşında olan ve yaygın bir parti örgütü bulunan siyasal partilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kitle partisi
Soru Açıklaması
19.
"Subsidiarite" ilkesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Problemlerin en yakın ilk kademede çözülmesi, kamusal kararların en yakın sosyal - siyasi kademede alınması
Soru Açıklaması
20.
Küreselleşme sürecinin devleti zayıflattığı iddialarını reddeden ve buna karşı devletin bazı fonksiyonlarının değiştiğini söyleyerek "rekabetçi devlet" tezini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Philip Cerny
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.