logo
İktisada Giriş-1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi üreticilerin fiyat değişmelerine karşı duyarlılığını ölçer?
Doğru Cevap: "E" Arz esnekliği
Soru Açıklaması
2.
Bireyin tüketilen mal ve hizmetten elde edeceği memnuniyete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fayda
Soru Açıklaması
3.
Üretim sürecinde kullanılan ve kullanıldığında biten kaynaklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hammadde
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin sağa kaymasına neden olur?
Doğru Cevap: "B" Tüketici gelirinin artması
Soru Açıklaması
5.
Tarımsal bir ürünün hükümetçe belirlenen bir fiyat düzeyinin altında bir fiyattan piyasada işlem görmesini engelleyen uygulamaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Taban fiyat
Soru Açıklaması
6.
Hammadde veya ara mallarını üretim sürecinden geçirerek onların fiziksel şekil ve görünümünü değiştirip yeni bir ürün elde etme işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İmalat
Soru Açıklaması
7.
İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal ve hizmetleri üretip satışa sunan ekonomik birime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Firma
Soru Açıklaması
8.
Devletin mal ve hizmet miktarını sınırlayarak, tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırması yönündeki politikaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Üretim kotası
Soru Açıklaması
9.
Belli bir miktar üzerinden alınan ve miktarsal vergiler olarak da tanımlanan vergilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Spesifik vergiler
Soru Açıklaması
10.
Üretim maliyetlerini minimum eden optimal girdi bileşiminin sağlandığı durumda, emeğin marjinal fiziksel ürünü 42 birim, sermayenin marjinal fiziksel ürünü 78 birim ve emeğin fiyatı 7 TL ise sermayenin fiyatı kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "A" 13
Soru Açıklaması
logo
İktisada Giriş-1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Bir firmanın ürettiği ürünün piyasa fiyatı 7 TL ve emeğin marjinal fiziksel ürünü 42 ise marjinal ürün hasılası (MRPL ) kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 294
Soru Açıklaması
12.
Tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu ettiği fiyat ile gerçekte satın aldığı fiyat arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tüketici artığı
Soru Açıklaması
13.
Standartize edilmiş bir ürünün çok sayıda firma tarafından üretildiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tam rekabet
Soru Açıklaması
14.
Tam rekabetçi firma aşağıdaki eşitliklerden hangisinin sağlandığı çıktı düzeyinde kârını maksimize eder?
Doğru Cevap: "D" MR=MC
Soru Açıklaması
15.
Monopolcü rekabet piyasasında ürünün ikame edilebilirliği arttıkça, talebin fiyat esnekliği nasıl olur?
Doğru Cevap: "A" Artar.
Soru Açıklaması
16.
Kısa dönemde rekabetçi firmanın AVC eğrisinin minimum noktasından geçen piyasa fiyatına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kısa dönem kapanma fiyatı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" MC eğrisinin AVC eğrisinin üzerinde kalan kısmı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki piyasalardan hangisi oligopol piyasası türüne örnektir?
Doğru Cevap: "D" Buzdolabı piyasası
Soru Açıklaması
19.
Lisanslar monopol piyasasında piyasa gücünü oluşturan kaynaklardan hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Kamu ayrıcalıkları
Soru Açıklaması
20.
Monopol piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Firma uzun dönemde aşırı kâr elde edemez.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.