logo
İktisada Giriş-1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Faydanın ölçülebileceğini öne süren, faydayı ölçmek için “util” adı verilen bir birim ya da doğrudan parayı kullanan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kardinalistler
Soru Açıklaması
2.
Alıcı ve satıcıların karşı karşıya gelerek değişim işlemini gerçekleştirdikleri ortama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Piyasa
Soru Açıklaması
3.
Mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli ürün bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Üretim imkânları sınırı
Soru Açıklaması
4.
Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Emek
Soru Açıklaması
5.
Serbest piyasa sistemine genellikle ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Fiyat sistemi
Soru Açıklaması
6.
Özel mülkiyetin yanında kamu mülkiyetini de kabul eden, piyasa mekanizmasının yanında müdahaleyi de içine sindirebilen, fiyat mekanizmasının yanında merkezi planları da uygulama çabası içinde olan sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Karma ekonomik sistem
Soru Açıklaması
7.
Bir çiftçi daha çok gübre kullanırsa üretiminin artacağını düşünerek maliyet ve gelirlerini karşılaştırmış ve daha fazla gübre kullanmaya karar vermiştir.

Bu çiftçinin uyguladığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Marjinal analiz
Soru Açıklaması
8.
İktisatçılar, üreticilerin amacının aşağıdakilerden hangisi olduğunu varsayarlar?
Doğru Cevap: "E" Elde ettikleri kârı maksimize etmek
Soru Açıklaması
9.
İktisadın, mevcut durumun ne olduğunu belirlemeye çalışan ve değer yargısı içermeyen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pozitif iktisat
Soru Açıklaması
10.
I. İşgücü
II. Sermaye
III. Toprak
IV. Yasalar

Yukarıdakilerden hangileri iktisadi açıdan kaynak niteliğindedir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
İktisada Giriş-1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Belirli bir zaman diliminde farklı fiyat düzeylerinde piyasada etkileşimde bulunan tüm tüketicilerin talep ettikleri mal miktarlarını gösteren tabloya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Piyasa talep şedülü
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bir mal veya hizmetin fiyatının değişmesi karşısında tüketiciler tarafından talep edilen mal ve hizmet miktarında hiçbir değişiklik olmamasını ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Tam inelastik talep
Soru Açıklaması
13.
Gelir artıkça talebi azalan ve gelir azaldıkça talebi artan mallara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Düşük mallar
Soru Açıklaması
14.
Veri bir fiyat düzeyinde arz edilen mal miktarının talep edilen mal miktarından fazla olması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Artık
Soru Açıklaması
15.
Bir malın fiyatı %10 arttığında talep edilen mal miktarı %30 azalıyorsa bu mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
16.
Diğer koşullar sabit iken, bir malın üretilmesi için kullanılan girdi fiyatlarının azalması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" Arz eğrisi sağa kayar.
Soru Açıklaması
17.
Çapraz fiyat talep esnekliğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" %ΔQa / %ΔPb
Soru Açıklaması
18.
Diğer koşullar sabit iken, arz ve talep eğrilerinin eş anlı ve birbirine ters yönde, bununla birlikte arz eğrisinin sola ve talep eğrisinin sağa kaydığı; arz eğrisindeki kaymanın talep eğrisindeki kaymadan daha fazla olduğu bir durumda denge fiyat ve miktarındaki değişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Denge fiyatı artarken, denge miktarı azalır.
Soru Açıklaması
19.
Birçok ikamesi bulunan yani ikame edilebilirlik derecesi yüksek bir malın talep esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yüksektir.
Soru Açıklaması
20.
Parasal gelirde ortaya çıkan yüzde değişme sonucunda talep miktarında meydana gelen yüzde değişmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gelir esnekliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.