logo
İdare Hukukuna Giriş
Güz Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına katılım zorunlu değildir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yer değiştirme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal alacaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Terkin
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi birel idari işlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Belediyenin yıkım kararı
Soru Açıklaması
5.
Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan, hem idareyi hem de sözleşmeciyi sözleşmeyi yerine getirme borcundan kurtaran duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mücbir sebep
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinde sözleşmecinin hak ve borçlarından biridir
Doğru Cevap: "E" Dürüst ifa
Soru Açıklaması
7.
Belirli bir hukuki sonuç doğurmak için, bazen eşitlik ilkesi çerçevesinde bazen de idareye üstünlük tanınarak, idare ile kişiler arasında, karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan hukuksal işlemlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İdarenin sözleşmeleri
Soru Açıklaması
8.
İdarenin sözleşmelerinin yapılmasında ve uygulanmasında uyulacak koşulları belirleyen belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Şartname
Soru Açıklaması
9.
Devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, ortak gereksinimleri karşılamak ve kamu yararını sağlamak için topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kamu hizmeti
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki hizmetlerden hangisi tekelli kamu hizmetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Posta
Soru Açıklaması
logo
İdare Hukukuna Giriş
Güz Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Daha önce idare tarafından kamu hizmeti olarak sunulan bir etkinlik, aşağıdakilerden hangisi ile özel girişim etkinliğine dönüştürülebilir?
Doğru Cevap: "D" Özelleştirme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kamu hizmetinden her zaman bedel karşılığında yararlanılır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin unsurları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Araştırma
Soru Açıklaması
15.
Bozulduğunda kamu yararını olumsuz yönde etkileyen ve bozulmasının önlenmesiyle kamu yararının gerçekleştiği düzene ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kamu düzeni
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi siyasi polis faaliyetlerini yerine getirir?
Doğru Cevap: "B" Milli İstihbarat Teşkilatı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi fiili yol teşkil etmez?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
18.
Bir kamu tüzel kişisinin veya onun bir organının tesis etmiş olduğu bir işlemin veya almış olduğu bir kararın, bir başka kamu tüzel kişisinin uzmanlaşmış denetim organları tarafından denetlenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dış denetim
Soru Açıklaması
19.
Türkiye'de idarenin yargısal denetiminde uygulanan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yargı ayrılığı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisinde hizmet kusuru yoktur?
Doğru Cevap: "A" Kamu görevlisinin yargı kararını kasten uygulamaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.