logo
İdare Hukukuna Giriş
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türk idare teşkilatına hâkim olan ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İdarenin kamu hizmetini bizzat yürütmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları (bağımsız idari otoriteler) arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Türkiye İş Kurumu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi başkent teşkilatı içindeki yardımcı kuruluşlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yargıtay
Soru Açıklaması
4.
Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yerel yönetimler üzerinde hiyerarşik denetim söz konusudur.
Soru Açıklaması
5.
İl özel idaresinin başında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Doğru Cevap: "C" Vali
Soru Açıklaması
6.
Bir kuruluşun belirlenen amacına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan personel sayısının nitelikleri itibariyle belirlenmesi, personelin temin edilmesi, muhafazası ve geliştirilmesini içeren sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Norm kadro
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kadro açığı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Vali yardımcılığı
Soru Açıklaması
9.
Devlet memurlarını görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve görevlere göre kümelere ayırmayı öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sınıflandırma
Soru Açıklaması
10.
Kurumlararası hizmet içi eğitim aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından yürütülür?
Doğru Cevap: "E" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Soru Açıklaması
logo
İdare Hukukuna Giriş
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi idareye mal veya hak kazandıran kamusal yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İrtifak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin malvarlığı arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Kamu görevlilerinin şahsi malları
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi virtüel kamu mallarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Özel halk otobüsü
Soru Açıklaması
14.
Belediyelerin yerine getirdiği yol, köprü, park, yeşillendirme gibi bayındırlık kamu hizmetleri nedeniyle, taşınmaz mülklerinin değeri artan çevre halkından, bu hizmetlerin bir bölümüne katılımlarını sağlamak amacıyla alınan paraya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Şerefiye
Soru Açıklaması
15.
Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, bedelini peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına yasada gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koymasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kamulaştırma
Soru Açıklaması
16.
Hukuka aykırı bir idari işlemin, idarenin yapacağı yeni bir idari işlemle geçmişe etkili olacak biçimde ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Geri alma
Soru Açıklaması
17.
Bir idari işlem yapılırken uygulanan yetki kurallarının, o işlem geri alınırken veya kaldırılırken de uygulanmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yetkide paralellik
Soru Açıklaması
18.
Bir kimsenin vali tarafından tutuklanması aşağıdakilerden hangisine yol açar?
Doğru Cevap: "E" Fonksiyon gaspı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi genel düzenleyici idari işlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tüzük
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi belirleyici (tespit edici) idari işlemdir?
Doğru Cevap: "D" Mezun olmuş öğrenci için diploma düzenlenmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.