logo
İdare Hukukuna Giriş
3 Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi başkent teşkilatı içindeki yardımcı kuruluşlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yargıtay
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi memurluk mesleği ile ilgili ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Saydamlık
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Vali yardımcılığı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal alacaklar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Belediyenin kira geliri
Soru Açıklaması
5.
İdari işlemlere geleceğe dönük olarak son verilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kaldırma
Soru Açıklaması
6.
İdarenin sözleşmelerinin yapılmasında ve uygulanmasında uyulacak koşulları belirleyen belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Şartname
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinde sözleşmecinin hak ve borçları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Alt yüklenici kullanma yasağı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi için tahkim yolu öngörülebilir?
Doğru Cevap: "B" İmtiyaz
Soru Açıklaması
9.
Bir imtiyaz sözleşmesinde sözleşmeci tarafa sunulan şartnamenin hukuki niteliği nedir?
Doğru Cevap: "D" Genel düzenleyici işlem
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kamu hizmetinden her zaman bedel karşılığında yararlanılır.
Soru Açıklaması
logo
İdare Hukukuna Giriş
3 Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdaki hizmetlerden hangisi tekelli kamu hizmetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Posta
Soru Açıklaması
12.
Devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, ortak gereksinimleri karşılamak ve kamu yararını sağlamak için topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kamu hizmeti
Soru Açıklaması
13.
Emeklilik, iş ve işçi bulma gibi faaliyetler ne tür bir kamu hizmetidir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal kamu hizmeti
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi siyasi polis faaliyetlerini yerine getirmektedir?
Doğru Cevap: "B" Milli İstihbarat Teşkilatı
Soru Açıklaması
15.
Trafik kolluğu idareye gelir elde etmek için araç kullanıcılarına para cezası yazarsa bu işlem kolluk yetkisinin sınırlarının hangi bakımdan hukuka aykırı hale gelmesine sebep olur?
Doğru Cevap: "D" Amaç
Soru Açıklaması
16.
Bozulduğunda kamu yararını olumsuz yönde etkileyen ve bozulmasının önlenmesiyle kamu yararının gerçekleştiği düzene ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kamu düzeni
Soru Açıklaması
17.
Kolluk makamlarının kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla otomobil sürücülerine emniyet kemeri takma zorunluluğu getirebilmesi kamu düzeninin hangi öğesi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Bireylerin kendilerine karşı korunması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin iç denetimine ilişkindir?
Doğru Cevap: "D" Hiyerarşik denetim
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi fiili yol teşkil etmez?
Doğru Cevap: "A" Kamulaştırma
Soru Açıklaması
20.
Bir kamu tüzel kişisinin veya onun bir organının tesis etmiş olduğu bir işlemin veya almış olduğu bir kararın, bir başka kamu tüzel kişisinin uzmanlaşmış denetim organları tarafından denetlenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dış denetim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.