logo
Gümrük Mevzuatı
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Gümrük denetimi altındaki eşyanın aslinitelikleri değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması ve kapların yenilenmesi ile ilgili olarak yapılan işlemlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Elleçleme
Soru Açıklaması
2.
Kara nakliyatında taşıyıcılar tarafından konşimento yerine düzenlenen yük senedinde aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Navluna ait şartlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük kıymetinin belirlenmesi kapsamında alıcı ve satıcı arasında ilişki olduğu kabul edilen durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Aynı vergi dairesine bağlı olmaları
Soru Açıklaması
4.
Türk Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nin ilk sütununda aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Doğru Cevap: "B" Pozisyon numarası
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme izin belgesinin kapatılabilmesi için müracaatta istenen belgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bağlayıcı menşei bilgisi
Soru Açıklaması
6.
İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesini düzenleyen rejim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dahilde işleme rejimi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme izin belgesinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kıymet bildirim formu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Asıl işlem görmüş ürün
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi şartlı muafiyet rejiminde teminat yerine geçmez?
Doğru Cevap: "B" Gayrimenkul
Soru Açıklaması
10.
İşlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyanın yerine kullanılan, aynı ticari kalitede olan, aynı teknik özellikleri taşıyan ve aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan serbest dolaşımdaki eşyaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Eşdeğer eşya
Soru Açıklaması
logo
Gümrük Mevzuatı
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Temel amacı üretimi yapılmayan eşyanın ithali yerine, Avrupa Birliği üyesi ülke girdilerinden üretilen işlem görmüş ürünün yeniden ithali ile döviz tasarrufu sağlanması olan gümrük rejimi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Hariçte işleme
Soru Açıklaması
12.
Tamirat amaçlı olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen, hariçte işleme rejimi kapsamındaki eşya için hariçte işleme izni verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
Soru Açıklaması
13.
4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre usulsüzlük fiili gerektiren durumlarda, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde aşağıdaki değerlerden hangisi esas alınarak para cezası uygulanır?
Doğru Cevap: "C" CIF
Soru Açıklaması
14.
Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sınırsız
Soru Açıklaması
15.
Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, gerekli belgelerin aşağıdakilerden hangisine sunulmasıyla transit rejimi sona erer?
Doğru Cevap: "D" Varış gümrük idaresine
Soru Açıklaması
16.
Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri için, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde ilgili gümrük idaresine düzeltme talebinde bulunabilirler?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
17.
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara ve ihracatçının yurtdışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Konsinye ihracat
Soru Açıklaması
18.
Gümrük suç ve cezalarıyla ilgili olarak gümrük idareleri tarafından verilen ve parasal nitelik taşıyan cezalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İdari cezalar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük kanununda vergi kaybına neden olan cezaların ortaya çıkış şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Antrepo rejimiyle ilgili hükümlerin ihlalinden kaynaklanan cezalar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi özel antrepo tiplerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" E
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.