logo
Gümrük Mevzuatı
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Eşyanın uluslararası ticarete katıldığı ilk noktayı ifade eden teknik terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Menşei öz
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türk gümrük mevzuatına göre belirlenen gümrükrejimlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Sınırsız ihracat rejimi
Soru Açıklaması
3.
İthal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarını veya oranlarını gösteren listeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Gümrük tarife cetveli
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergisinde yer alan genel muafiyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye gümrük bölgesinde faaliyette bulunan tüccarların komşu ülkelerdeki işyerlerinden elde ettikleri gelirler
Soru Açıklaması
5.
Türk Gümrük Tarife Cetveli aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisince kabul edilerek yürürlüğe girer?
Doğru Cevap: "B" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
6.
Gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve mali yükleri tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek ile görevli genel müdürlük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gümrükler Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
7.
Vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek gümrük vergilerine sokulan eşya için, hiç alınmamış veya eksik alınmış katma değer vergisi ve özel tüketim vergileri hakkında aşağıdakilerden hangisine göre işlem yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Gümrük Kanunu
Soru Açıklaması
8.
Türk gümrük sisteminin en önemli ve ağırlıklı ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gümrük mevzuatı
Soru Açıklaması
9.
Yabancı ülkelerden gelen, kendi kanun ve tarifelerinde yazılı esaslara göre vergiye tabi tutulan, bütün eşyaların ve kişilerin muayene ve kontrol edildiği hat ve bölgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gümrük
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Türk gümrük mevzuatını oluşturan yasal düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
logo
Gümrük Mevzuatı
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sarı hat
Soru Açıklaması
12.
Gümrük mevzuatı hükümlerine göre eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin aşağıdaki para birimlerinden hangisi ile beyanı zorunludur?
Doğru Cevap: "E" Türk Lirası
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümlerine göre aynı ailenin üyeleri kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Nişanlı olduğu kişi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ithal eşyaya ait kıymet bildirim formunda bulunması gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gümrük beyannamelerinin asılları
Soru Açıklaması
15.
Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gümrük beyanı
Soru Açıklaması
16.
Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde sınıflandırılmasıyla ilgili olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince verilen idari karara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Bağlayıcı tarife bilgisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Cenevre Kıymet Sözleşmesi'nin öngördüğü kıymet tespit yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Toplu fiyata dayalı kıymet yöntemi
Soru Açıklaması
18.
Aynı ve benzer eşya için birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyanın gümrük kıymetinin tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" En düşük olanı
Soru Açıklaması
19.
Bir fatura kapsamında bulunan eşyanın, çeşitli cinslere ayrılması ve farklı ağırlıktaki kaplara konulması halinde, her kapta ne miktarda eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çeki listesi
Soru Açıklaması
20.
Gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanım belirleme zorunluluğu, deniz yoluyla gelen eşya için özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gündür?
Doğru Cevap: "B" 45
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.