logo
Genel İşletme
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
İşletmenin sunduğu ürünün yerini alabilecek, işletmenin sunduğu ürüne benzemeyen mal veya hizmete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İkame ürün
Soru Açıklaması
2.
İşletmeleri ürün üreten işletmeler, hizmet işletmeleri ve ticaret işletmeleri olarak üç türe ayıran bir sınıflandırma aşağıdaki ölçütlerin hangisine göre yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Yaptıkları işe göre
Soru Açıklaması
3.
İşletmelerin doğal çevrede meydana gelebilecek beklenmedik gelişmelerle başa çıkabilmek için tutmaları gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Acil durum planları
Soru Açıklaması
4.
Çalışanların yüksek ücret, iş ve sosyal güvence, eğitim yanında diğer sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanması aşağıdaki sürdürülebilirlik türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Sosyal sürdürülebilirlik
Soru Açıklaması
5.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, piramidin ya da hiyerarşinin en alt basamağında yer alan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fizyolojik ihtiyaçlar
Soru Açıklaması
6.
Örgüt yapısı kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İşletme içinde paylaşılan değer ve normlardır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi hızlandıran aktörler arasında yer alan kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası Standartlar Örgütü
Soru Açıklaması
8.
I. Doğal kaynaklar
II. Sermaye
III. Emek
IV. İhtiyaç

Girişimci yukarıdaki üretim faktörlerinden hangilerini biraraya getirerek üretim yapılmasını sağlar?
Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin fonksiyonları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Üretim
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresi içinde yer alan bileşenlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Misyon
Soru Açıklaması
logo
Genel İşletme
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Petrol üretim tesislerinin petrol kuyularına yakın yerlerde kurulması, kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "A" Hammaddeye yakınlık
Soru Açıklaması
12.
Etik karar alma sırasında sayısal bir yöntem elde etme ve kullanma kaygısı taşıyan etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Faydacılık Yaklaşımı
Soru Açıklaması
13.
Bir işletmenin kuruluş işlemleri sırasında aşağıdaki bakanlıkların hangisinden izin alması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Soru Açıklaması
14.
Bir işletme projesinin yürütülmesi sırasında yatırım kararı ile ilgili olarak yapılması gereken son aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Deneme üretimi
Soru Açıklaması
15.
Prosedürel adalet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kuralların adil bir şekilde uygulanması gerekir. Kurallar açık bir şekilde ortaya konmalı, tarafsız ve tutarlı bir şekilde yürürlüğü sağlanmalıdır.
Soru Açıklaması
16.
Bir işletmenin küçülme kararı sürecinde yerine getirmesi gereken ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küçülmeye gerçekten ihtiyacı olup olmadığına karar verilmesi
Soru Açıklaması
17.
Bir işletme meslek grubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan veya üyelerden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgeler yayınlıyorsa, bu işletme etik davranışların kurum içinde yaygınlaştırılması için aşağıdakilerden hangisini uygulamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Etik kodlar
Soru Açıklaması
18.
Etik kusur kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bireyin aldığı kararın, ahlaki açıdan yanlış, yasa dışı veya etik dışı olması durumudur.
Soru Açıklaması
19.
İşletmelerin doğal çevre ile olan etkileşimlerini yönetmede, en iyi uygulamalara yönelik kuralları oluşturmada yol gösterici olan standart aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" ISO 14000
Soru Açıklaması
20.
Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Çapraz birleşme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.