logo
Dünya Ekonomisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi geri kalmışlığın belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Adil gelir dağılımı
Soru Açıklaması
2.
15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da açılan bilim ve sanat çığırına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Rönesans
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi akışkan kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Altın
Soru Açıklaması
4.
Ekonomik etkinlik alanlarında sürekliliği olan küçük yeniliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Artımsal yenilikler
Soru Açıklaması
5.
Uluslararası ilişkiler modeline XX. yüzyılda aşağıdakilerden hangisi dahil olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Mali yönetim
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi dünyada soğuk savaş dönemi sonrasındaki 3. dönem olarak adlandırılan 2008 yılı sonrası dönemde gerçekleşen gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Avrupa Birliği bütünleşmesindeki krizler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ulus devletin çekirdeği olan monarşileri oluşturan birimlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Prenslikler
Soru Açıklaması
8.
Ulus devletlerin egemenliğinin güvenlik altına alındığı ve uluslararası ilişkilerin karşılıklı olduğu sistem kaçıncı yüzyılda doğmuştur?
Doğru Cevap: "E" 20.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, yürürlüğe koydukları dış ticaret politikası sonucunda büyük başarı elde eden sekiz Doğu Asya ülkesinin uyguladığı ortak politikalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Dünya ekonomisinde performans göstermeyi iç ekonomideki başarıdan daha fazla önemsemek
Soru Açıklaması
10.
Dünya ekonomisindeki yeni gelişme modellerinden biri olan Japon – Doğu Asya Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kolektif birimlerin çıkarları önemsizdir.
Soru Açıklaması
logo
Dünya Ekonomisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerin başında ABD’de Reagen ile başlayan “büyük monetarist” deneyin uygulamalarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Sıkı para politikası
Soru Açıklaması
12.
Modern ulus devletler ilk kez nerede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Avrupa
Soru Açıklaması
13.
Sanayileşmenin Avrupa ülkelerine ortak özellikler kattığını fark eden, küçüktopluluklar büyük topluluklara katıldıkça hem topluluklar arasındaki hem de topluluğun kendi içindeki çelişkilerin azalacağını ifade eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Simon
Soru Açıklaması
14.
Dünyada mal ticaret hacimleri incelendiğinde Çin ihracat ve ithalatta dünyanın kaçıncı ülkesi konumundadır?
Doğru Cevap: "D" İhracatta ikinci, ithalatta üçüncü
Soru Açıklaması
15.
2007 yılı sonunda ABD’de kullandırılan ev kredilerinin büyüklüğü ABD'nin GSYH’sının yaklaşık yüzde kaçını oluşturmuştur?
Doğru Cevap: "A" 75
Soru Açıklaması
16.
Sanayi Devrimi öncesi dönemde dünyada söz sahibi olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Büyük Britanya
Soru Açıklaması
17.
Çin'in nüfusu dünya nüfusunun yaklaşık yüzde kaçıdır?
Doğru Cevap: "A" 20
Soru Açıklaması
18.
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı hangi yılda değerlendirilecektir?
Doğru Cevap: "D" 2030
Soru Açıklaması
19.
Proletarya ne demektir?
Doğru Cevap: "A" İşçi sınıfı
Soru Açıklaması
20.
I. Rasyonel bilgi birikimi
II. İletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeler
III. Sanayileşmiş Avrupa toplumları ile diğer toplumlar arasında yapılan ticaretteki artış
IV.Gelişmiş Avrupa ülkelerinin sanayileşmemiş ülkelere yapmış oldukları dolaysız yatırımlar

Yukarıdakilerden hangileri, “Times Atlas of World History” başlıklı eserde tarihçiler tarafından bugünkü dünya ekonomisinin anahtar özellikleri olarak kabul edilen, 1870-1914 yıllarını kapsayan dönemdeki gelişmeler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.