logo
Davranış Bilimleri 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
İnsan yaratıcılığının estetik mükemmellik ile özdeş olan en üst örneklerine işaret eden kültür kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yüksek kültür
Soru Açıklaması
2.
Birincil grupları, “insan neslinin bakıldığı, korunduğu yerler” olarak nitelendiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cooley
Soru Açıklaması
3.
Deney yönteminde bağımsız değişkene tabi tutulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Deney grubu
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimci yaklaşımın anahtar kavramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Denge
Soru Açıklaması
5.
Hindistan’daki kast sisteminde savaşçı, asker, şef ve soylulardan oluşan kast aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kshatriyas
Soru Açıklaması
6.
Parsons’a göre aşağıdakilerden hangisi bütün sistemlerde bulunan zorunlu fonksiyonlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Entropi
Soru Açıklaması
7.
Sosyalist ülkelerin kapitalist özellikler, kapitalist ülkelerin de sosyalist özellikler göstermesini ele alan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yakınlaşma Kuramı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Parsons’un toplumsal yapı analizinde ele aldığı işlevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Benzeştirme
Soru Açıklaması
9.
Küresel olanla ilgili olarak daha çok edebiyat alanındaki farklı araştırmaları birleştiren ve Birmingham çevresinden esinlenen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kültürel sosyoloji
Soru Açıklaması
10.
Glokalleşme tartışmaları içinde yer alan aşağıdaki kültürel mekânlardan hangisi eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasi gibi fikirlerin yayılmasına olanak verir?
Doğru Cevap: "D" Zihinsel-mekân
Soru Açıklaması
logo
Davranış Bilimleri 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Dahrendorf’a göre çatışma kuramının temel varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çatışma sadece iş yaşamında geçerli olan bir olgudur.
Soru Açıklaması
12.
Bir toplumun içinde yaşayan insanların, hiyerarşik bir yapıda kategorik olarak sıralanması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal tabakalaşma
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Travis Hirschi’nin öne sürdüğü topluma bağlanma biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yoğunlaşma
Soru Açıklaması
14.
Nüfusun matematiksel yönü ile ilgilenen ve istatiksel analizler yapan demografi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Formel
Soru Açıklaması
15.
Anormal ve akıl hastası suçluları inceleyen ve akıl hastalıkları ile suç kavramı arasındaki ilişkileri belirten kriminoloji alt dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Suç psikiyatrisi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi mağduru olmayan suçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şiddet suçları
Soru Açıklaması
17.
White'a göre çağdaş sanayileşmiş toplumlarda kentleşme olgusunun son dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nüfus dağılımı
Soru Açıklaması
18.
Ulus-devlet sınırları içinde gerçekleşen uzun süreli nüfus hareketini tanımlayan kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İç göç
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ilk kriminolojik araştırmaların genellikle yürütüldüğü mekânlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Hapishaneler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.