logo
Davranış Bilimleri 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Sosyoloji Derneği (ASA)’nin 1997 yılında yayınladığı araştırma etik kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Araştırılan bireylerin kimliğini açıklamak
Soru Açıklaması
2.
Pozitivizmin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "C" Comte
Soru Açıklaması
3.
Bir araştırmacının bir işletmede işçilerin teknolojik değişmelere gösterdikleri tepkileri onlarla birlikte çalışarak incelemesi aşağıdaki araştırma tekniklerinden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Katılımlı gözlem
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki sınıflamalardan hangisi İbn-i Haldun’a aittir?
Doğru Cevap: "C" Bedevi ümran-hadari ümran
Soru Açıklaması
5.
Bireyin içinde yaşadığı toplumun üyesi olduğu, onun bir parçası haline geldiği ve ona göre davrandığı sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsallaşma
Soru Açıklaması
6.
Durkheim’a göre sosyal bağların çok sıkı olduğu toplumlarda daha yaygın olarak görülen intihar türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Elcil
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın alt yapı kavramsallaştırması içinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Emek
Soru Açıklaması
8.
Sınıflar arasındaki güç mücadelesi ve birbirine tarihsel olarak karşıt olan hâkim ideolojiler üzerinde duran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çatışmacı Yaklaşım
Soru Açıklaması
9.
Sosyokültürel evrim sürecinin ilk aşaması olan toplumlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Avcı ve toplayıcı toplumlar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilgi alanına giren konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kişilik
Soru Açıklaması
logo
Davranış Bilimleri 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Afrika’daki geleneksel Ndbele kabilesindeki kadınların kıyafetlerinin temel parçası vücutlarına sardıkları battaniyedir. Böylece sıcak havada terleyen vücudun rüzgârla serinlediği ve battaniyeyle dolaşmanın rahatsız edici olmadığını söylüyorlar.

Afrikalı Ndbele kadınlarının davranışını, o toplum içindeki değerler ve koşullarla birlikte anlayarak açıklamak kültürle ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Kültürel rölativizm
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi modern aileye ait karakteristiklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Matriliniyal
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişimi etkileyen önemli kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Doğal kaynaklar
Soru Açıklaması
14.
Aynı sosyal grup içinden evlenmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Endogami
Soru Açıklaması
15.
Normlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Resmi yaptırımları yoktur.
Soru Açıklaması
16.
I. Akrabalar
II. Komşular
III. Oyun grupları

Yukarıdakilerden hangileri birincil gruplar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
Baba, oğul, torun gibi üç kuşağın bir arada yaşadığı aile modeline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Dikey geniş aile
Soru Açıklaması
18.
Karmaşık bir anlam ve davranış sistemi olan, bir toplum veya grubun yaşam biçimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kültür
Soru Açıklaması
19.
İç ve dış grup ayrımını yapan sosyolog kimdir?
Doğru Cevap: "A" W. G. Sumner
Soru Açıklaması
20.
Üyelerinin, toplumdaki ortak kültürü önemli ölçüde paylaşmasına rağmen gündelik yaşamda farklı inanç, pratik ve tarzları kabul ettiği kültür türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Alt
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.