logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın sınıf çatışmasının unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sınıfların politik örgütlerden uzak olması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Yorumlama önemlidir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Weber’in üçlü tabakalaşma sisteminde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Statü
Soru Açıklaması
4.
Karl Marx’ın çalışmalarında kullandığı en temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan emeği
Soru Açıklaması
5.
Çalışmanın toplumda, toplumsal yapıda, toplumsal kurum ve gruplardaki etkilerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çalışma sosyolojisi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi emeğin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Emeğin kişinin hedefi olması
Soru Açıklaması
7.
Araştırma yapılacak konuyla ilgili, o konu hakkında bilgi toplamak için ana kütleyi temsil ettiği kabul edilen sayıda veriyi içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örneklem
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın kuraldışı iş bölümüne örnektir?
Doğru Cevap: "E" Emek ile sermaye çatışması
Soru Açıklaması
9.
Araştırmanın hipotezlerini sınamak için, birincil kaynaklardan veri toplamayı amaçlayan, sorulardan oluşmuş metin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anket
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel toplumda olayların arkasında yatan nedenleri açıklamada öne çıkan yollardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Pozitif bilim
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi, işine, el becerileri ve kol gücü yerine, eğitimi sırasında öğrendiği kavramları, fikirleri, kuramları katan kişiler için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bilgi işçisi
Soru Açıklaması
12.
Sistem Teorisine göre, her alt sistemin farklı nedenlerini bir araya getirecek ve koordine edecek işlevleri yerine getirmesini kapsayan işlev aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bütünleştirme
Soru Açıklaması
13.
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramındaki en üst basamak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Post-Fordist üretim özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Yatay iş bölümü
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi X Kuramının varsayımlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Ortalama insanın oldukça az hırsı vardır ve her şeyden çok güvenlik ister.
Soru Açıklaması
16.
Charles Perrow’un, işleri sınıflandırırken kullandığı, “standartlaştırılmış, işleyişi kural ve prosedürlere bağlanmış” sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Rutin iş
Soru Açıklaması
17.
Thompson’ın ve Smith’in İngiliz Endüstri Sosyolojisi olarak adlandırdıkları yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Emek süreci teorisi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Tavistock Enstitüsü araştırmacılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Perrow
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü belirleyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mali yapı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Fordizm krizine yol açan unsurlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Rekabet ortamının oluşmaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.