logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi vergi davası açılmasının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Davanın kazanılması
Soru Açıklaması
2.
Sübjektif hakkı ihlal edildiği veya tehlikeye sokulduğu ya da kendisinden haksız bir talepte bulunulduğu iddiasıyla dava açarak mahkemeden hukuki korunma talep eden kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Davacı
Soru Açıklaması
3.
Vergi yükümlülüğünün anayasaya uygun kanunlarla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılması anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kanunilik ilkesi
Soru Açıklaması
4.
Vergilendirmede yapılan bir hata yüzünden, bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yükümlünün şahsında hata
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ispat yükünün idarede olduğu hâllerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Herkesçe bilinen ve ünlü vakaların ispatı
Soru Açıklaması
6.
Taraflardan birisinin kendi aleyhine olarak ileri sürülen bir vakıanın doğruluğunu mahkemeye beyan etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İkrar
Soru Açıklaması
7.
Aksi ispat edilinceye kadar kanunun doğru kabul ettiği varsayıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Adi kanuni karine
Soru Açıklaması
8.
Açılan vergi davasında duruşma yapılmasına karar verildiği takdirde, duruşma davetiyelerinin duruşma gününden en az kaç gün önce taraflara gönderilmesi zorunludur?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
9.
Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenmemiş ise kararı veren merci tarafından ilgiliye tamamını ödemesi için en fazla kaç günlük süre verilir?
Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
10.
Vergi yargılama hukukunda her türlü tebliğ işlemleri Tebligat Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla yapılır?
Doğru Cevap: "B" PTT
Soru Açıklaması
logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre temyiz-bozma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hükmün açıklanmasına aykırılık
Soru Açıklaması
12.
Bölge idare mahkemelerinin temyize tabi kararlarına karşı temyiz taleplerinin karara bağlandığı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Danıştay
Soru Açıklaması
13.
İtiraz veya temyiz mercii tarafından verilen kararın, bu kararı vermiş olan yargı mercii tarafından bir kez daha hukuka uygunluk açısından ve kanunda belirtilen ve talep dilekçesinde yer alan sebeplerle sınırlı olmak üzere gözden geçirilmesini sağlayan kanun yoluna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kararın düzeltilmesi
Soru Açıklaması
14.
Vergi yargılaması hukukunda kararın düzeltilmesi talebine başvuru süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
15.
Görülmekte olan davaların arasında bağlantı olduğu iddiasının/talebinin reddine ilişkin kararlara karşı aynı yargı çevresindeki mahkemeler için aşağıdakilerden hangisine itiraz başvurusu yapılabilir?
Doğru Cevap: "C" Bölge idare mahkemesi
Soru Açıklaması
16.
İtiraz aşamasında dosyanın işlemden kaldırılması halinde hangi süre içinde yeni adres bildirilmek suretiyle dosyanın yeniden işleme konulması talep edilebilir?
Doğru Cevap: "E" 1 yıl
Soru Açıklaması
17.
Kanun yararına temyize başvurma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Danıştay başsavcısı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesinin kararının hukuka ve usule uygun olduğunun belirlenmesine ilişkin verilen karardır?
Doğru Cevap: "B" Onama kararı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi adil yargılanma hakkının içerdiği unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ölçülülük
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi vergi yargılama hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik istikrar ilkesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.