logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Bir mahkemenin fiili ya da hukuki engel sebebiyle davaya bakamaması veya mahkemelerin yargı çevrelerinin tayininde tereddüt olması durumunda genel yetki kuralından ayrılarak davanın tayin edilecek başka yer mahkemesi tarafından görülmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Merci tayini
Soru Açıklaması
2.
Vergi hukuku aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin bir alt dalı olma niteliğini taşır?
Doğru Cevap: "C" İdare hukuku
Soru Açıklaması
3.
Mükellef K’ya 18 Kasım 2015’te vergi cezası kesilmiş ve 25 Kasım 2015 tarihinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiştir. Yapılan işleme karşı mükellef K aşağıdaki tarihlerden hangisine kadar vergi mahkemesinde dava açabilir?
Doğru Cevap: "D" 25 Aralık 2015
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi vergi anlaşmazlıklarının idari aşamada çözümünü sağlayan hukuki kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tecil
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ispat yükünün idarede olduğu hâllerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Herkesçe bilinen ve ünlü vakaların ispatı
Soru Açıklaması
6.
Davanın taraflarının dava ile ilgili olarak iddia ve savunmaları ile bunların dayanağını oluşturan delillerinin tamamını ileri sürmüş olması, söyleyecekleri bir sözlerinin ve ileri sürecekleri delillerinin kalmamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dosyanın tekemmülü
Soru Açıklaması
7.
Aksi ispat edilinceye kadar kanunun doğru kabul ettiği varsayıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Adi kanuni karine
Soru Açıklaması
8.
Açılan vergi davasında duruşma yapılmasına karar verildiği takdirde, duruşma davetiyelerinin duruşma gününden en az kaç gün önce taraflara gönderilmesi zorunludur?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
9.
Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenmemiş ise kararı veren merci tarafından ilgiliye tamamını ödemesi için en fazla kaç günlük süre verilir?
Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
10.
Vergi yargılama hukukunda her türlü tebliğ işlemleri Tebligat Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla yapılır?
Doğru Cevap: "B" PTT
Soru Açıklaması
logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi temyiz incelemesi sonunda verilen kararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı
Soru Açıklaması
12.
Bölge idare mahkemelerinin temyize tabi kararlarına karşı temyiz taleplerinin karara bağlandığı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Danıştay
Soru Açıklaması
13.
Vergi yargılaması hukukunda kararın düzeltilmesi talebine başvuru süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
14.
İtiraz veya temyiz mercii tarafından verilen kararın, bu kararı vermiş olan yargı mercii tarafından bir kez daha hukuka uygunluk açısından ve kanunda belirtilen ve talep dilekçesinde yer alan sebeplerle sınırlı olmak üzere gözden geçirilmesini sağlayan kanun yoluna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kararın düzeltilmesi
Soru Açıklaması
15.
Vergi yargılaması hukukunda, vergi mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı davacı ve davalı kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde istinaf yoluna başvurabilir?
Doğru Cevap: "D" 30
Soru Açıklaması
16.
Yürütmeyi durdurma talebi üzerine karar Danıştay dava daireleri tarafından verilmişse, bu karara ilişkin itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vergi dava daireleri kurulu
Soru Açıklaması
17.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlâl eden kararla ilgili, kararının kesinleştiği tarihten itibaren yargılanmanın yenilenmesi talebinde bulunma süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "D" 1 yıl
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi adil yargılanma hakkının içerdiği unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ölçülülük
Soru Açıklaması
19.
Kanun yararına temyize başvurma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Danıştay başsavcısı
Soru Açıklaması
20.
Davanın dosya içinde yer alan belge ve bilgilere dayanarak incelenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yazılılık ilkesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.