logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Vergi idaresi ile vergi ödevlisinin ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları üzerinde karşılıklı görüşme ve pazarlık sonucu konuyu uyuşmazlık haline getirmeden anlaşmaya varmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Uzlaşma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vergi miktarında hata
Soru Açıklaması
3.
Devlet ya da genel anlamda idare ile kişiler arasında vergilendirmeden doğan ilişkilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Vergi hukuku ilişkisi
Soru Açıklaması
4.
Vergi ödevlisi vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren en fazla kaç gün içinde uzlaşma başvurusunda bulunabilir?
Doğru Cevap: "D" 30
Soru Açıklaması
5.
Vergi ödevlisi vergi mahkemesinde dava açma süresi sona erdikten sonra düzeltme talebinde bulunursa ve düzeltme talebi reddedilirse aşağıdaki kurumlardan hangisine şikayet yoluyla başvurabilir?
Doğru Cevap: "C" Maliye Bakanlığı'na
Soru Açıklaması
6.
Devletin ve diğer kamu idarelerinin gelir, gider, borçlanma ve kamu mallarının yönetimine ilişkin hukuk kurallarını içeren hukuk dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mali hukuk
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bölge idare mahkemesi başkanının görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümünü belirleme
Soru Açıklaması
8.
Bağımsız vergi yargısı modelini benimseyen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Almanya
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi vergi yargılaması hukukunun işlevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Arabuluculuk sağlama
Soru Açıklaması
10.
Herkesin bağlı olacağı hukuk kurallarını önceden bilmesine, tutum ve davranışlarını buna göre düzenlemesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hukuki güvenlik
Soru Açıklaması
logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Bağlantı iddiaları mahkeme tarafından reddedilen taraflar, kararın tebliğinden
itibaren kaç gün içerisinde aynı yargı çevresindeki mahkemeler için o yer bölge idare mahkemesine başvurabilir?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
12.
Bir sübjektif hakkın mahkemeler aracılığıyla ileri sürülmesi yetkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dava hakkı
Soru Açıklaması
13.
Bir uyuşmazlığa görevli mahkemelerden hangi yerdeki mahkemenin bakacağını belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yetki
Soru Açıklaması
14.
Aynı yargı çevresinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bölge idare mahkemesi
Soru Açıklaması
15.
İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan davalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tam yargı davası
Soru Açıklaması
16.
Mükellef Bay A’nın vergi borcu 30.01.2015 tarihinde tahakkuk etmiş olup borcunu bir ay içinde ödemek zorundaysa, Bay A'nın borcunun vade tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 28.02.2015
Soru Açıklaması
17.
Danıştay’da ve idare mahkemelerinde genel dava açma süresi en fazla kaç gündür?
Doğru Cevap: "E" 60
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre dava dilekçesinde yer alması gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yürütmenin durdurulması kararının olup olmadığı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının hukuki sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Delillerin karartılması
Soru Açıklaması
20.
Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde dava açma süresi aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapıldığı tarihten itibaren başlar?
Doğru Cevap: "C" Tahsilatın
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.