logo
Vergi Uygulamaları
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Dernek ve vakıflar
Soru Açıklaması
2.
Zirai faaliyet kapsamında yerine getirilen hizmetlerin brüt tutarı üzerinden uygulanacak stopaj oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
3.
Mermer ticareti yapan Bay A’nın, ticari işletmesine kayıtlı evini kiraya vermesinden elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ticari kazanç
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi verginin terkin edilebilmesi için yasal koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İflas nedeniyle terkin
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi KDV’nin mükelleflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Şans ve talih oyunlarını oynayanlar
Soru Açıklaması
6.
Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Teslim
Soru Açıklaması
7.
%18’lik orana tabi, KDV dâhil fiyatı 531 TL olan bir malın KDV hariç fiyatı kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "D" 450
Soru Açıklaması
8.
Katma değer vergisi kesmekle sorumlu tutulanların, kesinti yapmış oldukları vergileri aşağıdaki beyannamelerden hangisiyle vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir?
Doğru Cevap: "C" (2) no’lu KDV beyannamesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul vergilerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Emlak vergisi
Soru Açıklaması
10.
Motorlu taşıtlar vergisi kaç eşit taksitte ödenmektedir?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
logo
Vergi Uygulamaları
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Bay S İngiltere’de hayatını kaybetmiş ve Türkiye’de yaşayan oğlu Bay D’ye 300.000 TL tutarında miras bırakmıştır.Bu durumda Bay D, veraset ve intikal vergisi beyannamesini en geç kaç ay içinde vermelidir?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
12.
01.08.2015 tarihinde devralınan taşıtlar için, devralan açısından, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin başlama tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 01.01.2016
Soru Açıklaması
13.
Z Limitet Şirketi'nin katma değer vergisi beyannamesini kanuni süresinde vermemesi durumunda usulsüzlük cezası aşağıdakilerden hangisinin adına kesilir?
Doğru Cevap: "B" Z Limitet Şirketi
Soru Açıklaması
14.
Mükellef A’ya Eskişehir vergi dairesi başkanlığı tarafından vergi cezası kesilerek tebliğ edilmiştir. Mükellef A, bu ceza ihbarnamesine karşı hangi mahkemeye dava açmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Eskişehir vergi mahkemesi
Soru Açıklaması
15.
Mükellef ile idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, yargı yoluna başvurulmadan taraflarca konuşulup görüşülerek vergi ve cezanın tutarı konusunda anlaşmaya varılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Uzlaşma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi vergi kabahatlerini ortadan kaldıran yollardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tekerrür
Soru Açıklaması
17.
Şirket temsilcilerinin ödenmeyen vergi borcuna ilişkin sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Şirketin vergi borçlarından tüm malvarlıkları ile sorumludurlar.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi gecikme zammını gecikme faizinden ayıran özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fer’i alacak niteliğindedir.
Soru Açıklaması
19.
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen vergi borçlusu, tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde hangi mahkemeye dava açabilir?
Doğru Cevap: "A" 7 gün içerisinde vergi mahkemesine
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati hacizin uygulandığı durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Borçlunun borcuna karşılık teminat vermesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.