logo
Vergi Uygulamaları
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Hukuk fakültesi mezunu dört arkadaş avukatlık mesleğini yapmak istemektedirler. Fakat bir hukuk bürosu açmaları için yeterli sermayeleri bulunmamaktadır. Bay H kazançtan pay almak koşuluyla, bir hukuk bürosu açarak bu dört arkadaşı bir araya getirmiştir. Bay H’nin kazançtan alacağı pay aşağıdaki kazanç ve iratlardan hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "B" Serbest meslek kazancı
Soru Açıklaması
2.
Vergi alacağının kanunda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameleye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Verginin tarhı
Soru Açıklaması
3.
Konut kiralarında uygulanan vergi kesintisi oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol edilen kurum kazançlarında pasif nitelikli gelirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kurum faaliyetiyle orantılı sermaye
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden faaliyetlerden hangisi katma değer vergisinin konusuna girmez?
Doğru Cevap: "E" Emekli bir sağlıkçının arızi olarak verdiği sağlık hizmeti
Soru Açıklaması
6.
%18’lik orana tabi, KDV dâhil fiyatı 531 TL olan bir malın KDV hariç fiyatı kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "D" 450
Soru Açıklaması
7.
Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Teslim
Soru Açıklaması
8.
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen II sayılı listede yer alan mal ve hizmet grupları için uygulanan katma değer vergisi oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 8
Soru Açıklaması
9.
Arsalarda emlak vergisi oranı binde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
10.
Emlak vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Emlak vergisinin konusu hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki Türk vatandaşlarına ait bina ve arazilerdir.
Soru Açıklaması
logo
Vergi Uygulamaları
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
01.08.2015 tarihinde devralınan taşıtlar için, devralan açısından, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin başlama tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 01.01.2016
Soru Açıklaması
12.
Bay S İngiltere’de hayatını kaybetmiş ve Türkiye’de yaşayan oğlu Bay D’ye 300.000 TL tutarında miras bırakmıştır.Bu durumda Bay D, veraset ve intikal vergisi beyannamesini en geç kaç ay içinde vermelidir?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
13.
Vergi yargısında görevli olanların, vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili mükelleflerin yapmakla yükümlü oldukları özel işlerini yapmaları halinde bu suça verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
Soru Açıklaması
14.
Z Limitet Şirketi'nin katma değer vergisi beyannamesini kanuni süresinde vermemesi durumunda usulsüzlük cezası aşağıdakilerden hangisinin adına kesilir?
Doğru Cevap: "B" Z Limitet Şirketi
Soru Açıklaması
15.
Faturalarda tahrif yaparak 300.000 TL gelir vergisi kaybına neden olan mükellef T’ye kesilecek vergi ziyaı cezası kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "A" 900.000
Soru Açıklaması
16.
Mükellef ile idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, yargı yoluna başvurulmadan taraflarca konuşulup görüşülerek vergi ve cezanın tutarı konusunda anlaşmaya varılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Uzlaşma
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati hacizin uygulandığı durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Borçlunun borcuna karşılık teminat vermesi
Soru Açıklaması
18.
Şirket temsilcilerinin ödenmeyen vergi borcuna ilişkin sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Şirketin vergi borçlarından tüm malvarlıkları ile sorumludurlar.
Soru Açıklaması
19.
Vergi dairesi başkanının bulunmadığı illerde ihtiyati haciz aşağıdaki kişilerden hangisinin kararıyla uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
20.
Vergi borcunun ödenmesi için ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen borcunu ödemeyen borçlunun menkul mallarına, gayrimenkul mallarına, alacaklarına ve haklarına vergi alacağını karşılayacak miktarda zorla el konulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Haciz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.