logo
Vergi Uygulamaları
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Vergi mükellefi X’in vergi dairesine 10.000 TL vergi borcu vardır. Mükellef X, Bay Y ile özel bir sözleşme yaparak vergi borcunun Bay Y tarafından ödeneceğini vergi idaresine bildirmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre, ödenmeyen vergi borcunun yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Vergi borcunun tamamını mükellef X ödemekle yükümlüdür.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu kapsamında uygulanan tarh yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Komisyonca tarh
Soru Açıklaması
3.
Vergi mükellefi Bay Z'nin vergi idaresine 1.000 TL vergi borcu, 100 TL gecikme faizi, 100 TL gecikme zammı ve 200 TL vergi cezası bulunmaktayken ölmüştür. Mirası kabul edenlerden biri olan Bay V’nin, miras hissesi 1/4 oranında olduğuna göre Bay V’nin vergi idaresine ödemesi gereken tutar kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "A" 300
Soru Açıklaması
4.
Kendisi gerçek yükümlü olmamasına rağmen, vergi kanunlarının emredici hükümleri nedeniyle vergiyi, vergi dairesine ödeme ve diğer bazı işlemleri yapma zorunluluğu olan kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Vergi sorumlusu
Soru Açıklaması
5.
Vergi borcunun doğması için gerçekleşmesi zorunlu olan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vergiyi doğuran olay
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’de en üst ligde mücadele eden bir sporcuya yapılacak ödemelerden yüzde kaç oranında gelir vergisi kesintisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinin faaliyetleri serbest meslek kazancı kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Eczane işletenler
Soru Açıklaması
8.
Ücretli olarak çalışan bir şahsın, eşi çalışmamakta ve herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Ayrıca bu şahsın iki çocuğu vardır. Bu durumda, asgari geçim indirimi oranı yüzde kaç olarak uygulanacaktır?
Doğru Cevap: "E" 75
Soru Açıklaması
9.
28.12.2015 tarihinde 100.000 TL’ye bir arazi alan Bay M, bu arazisini 19.12.2018 tarihinde parselleştirmiş ve daha sonraki bir yılda 150.000 TL’ye satmıştır. Bu satıştan elde edilen gelir aşağıdaki kazanç ve iratlardan hangisinin kapsamında vergiye tabi tutulur?
Doğru Cevap: "E" Ticari kazanç
Soru Açıklaması
10.
Hayvanlarını ticaret borsasına kayıt ettiren ve brüt tutar üzerinden satan bir kişiye yapılacak ödemeden yüzde kaç oranında stopaj usulüyle vergi kesilir?
Doğru Cevap: "C" 1
Soru Açıklaması
logo
Vergi Uygulamaları
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Ticari kazanç elde eden birinci sınıf tüccar olan Bay R, 2015 yılı işyeri kirasına ilişkin brüt 20.000 TL kira ödemesi yapmıştır. Mükellefin yapmak zorunda olduğu vergi kesinti miktarı kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "B" 4.000
Soru Açıklaması
12.
Bir ticari işletmenin bankadaki parası dolayısıyla elde ettiği faiz gelirleri aşağıdaki kazanç ve iratlardan hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "A" Ticari kazanç
Soru Açıklaması
13.
Telif haklarının, sahipleri veya kanuni mirasçıları dışındakiler tarafından kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar aşağıdaki kazanç ve iratlardan hangisinin kapsamında gelir vergisine tabidir?
Doğru Cevap: "B" Gayrimenkul sermaye iradı
Soru Açıklaması
14.
2015 yılında 100.000 TL ticari kazanç elde eden ve gerçek usulde vergilendirilen mükellef F’nin, bu geliri için en geç aşağıdaki tarihlerden hangisine kadar yıllık gelir vergisi beyannamesini vermesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" 25 Mart 2016
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradının gerçek usulde tespit edilmesinde hasılattan düşülen giderlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kiraya verenler tarafından ödenen gelir vergisi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması için gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sadece kamu kurumlarıyla iş yapılması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi matrahı hesaplanırken gider olarak kabul edilmeyen indirimlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Özsermaye üzerinden ödenen faizler
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dernekler
Soru Açıklaması
19.
C Anonim Şirketi, 10.10.2012 tarihinde 400.000 TL’ye aldığı taşınmazı, kurumun aktifine kayıt ettirmiş ve 12.10.2015 tarihinde 800.000 TL’ye satmıştır. Şirketin elde ettiği kazancın kaç TL'si kurumlar vergisinden istisnadır?
Doğru Cevap: "C" 300.000
Soru Açıklaması
20.
Kurumların en az iki tam yıl süreyle sahip oldukları intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışından doğan kazançlarının, kanunda öngörülen diğer şartları da taşıması halinde yüzde kaçı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 75
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.