logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
John Locke’un doğa durumunu açıklarken kullandığı temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanların eşit ve özgür olmaları
Soru Açıklaması
2.
Wallerstein’in Dünya Sistemi Modeline göre, kâr ve üretimin yoğunlaştığı bölgelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Merkez
Soru Açıklaması
3.
Jeopolitik kuramı, aşağıdaki kuramlardan hangisinin temel varsayımlarını benimser?
Doğru Cevap: "A" Realizm
Soru Açıklaması
4.
Klasik realizmin yöntem açısından önem verdiği temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Genelleme ve yararlılık özelliği
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi oyun teorisinin temel unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ortak çıkarlar
Soru Açıklaması
6.
Oyun teorisinde tarafların rasyonel davranmaları ve hedefin çıkar maksimizasyonu olması aşağıdaki kuramlardan hangisiyle ortaklık taşır?
Doğru Cevap: "C" Realizm
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi oyun teorisine yönelik eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Oyuncu sayısının ikiden fazla olabilmesi
Soru Açıklaması
8.
Değişken toplamlı oyunların, sıfır toplamlı oyunlardan temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Oyunların işbirliğine açık olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi güç dengesinin temel davranış kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Uluslarüstü bütünleşme hareketlerine destek vermek
Soru Açıklaması
10.
Devletler arasındaki güç dağılımının ve ilişkilerin belirlediği, aralarında bağımlılık ilişkisi olan ve egemen ulus devletlerin oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sistem
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Güç dengesi sisteminde, dengeleyici devletin rolünü açıklayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Var olan güç dengesini (statükoyu) sürdürmek
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Holsti’nin uluslararası sistem modellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Asimetrik sistem
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Karar Verme Teorisi’nin modellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İrrasyonel model
Soru Açıklaması
14.
Koşullar aynı kaldığı halde, karar verici değiştikçe kararın değişmesi durumu aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlı değildir?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası sistemin yapısı
Soru Açıklaması
15.
Devletlerin dış politikalarını bireylerin davranışlarından yola çıkarak analiz eden teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karar verme teorisi
Soru Açıklaması
16.
Dış politika kararlarının, devlet içerisinde çeşitli birim ve örgütlenmelerin arasındaki rekabet sonucunda alındığını belirten karar verme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel süreç modeli
Soru Açıklaması
17.
Thomas Kuhn, bir bilim alanındaki paradigmanın sorulara yanıt verememesi ve yerini yeni bir paradigmanın alması durumunu aşağıdakilerden hangisiyle tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Bilimsel devrim
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmi sorgulayan teorilerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Postmodernizm
Soru Açıklaması
19.
Uluslararası ilişkilerdeki postmodernist ve post pozitivist yaklaşımların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilimde evrensel ilkeleri ve yöntemleri reddetmek
Soru Açıklaması
20.
Eleştirel rasyonalistlerin pozitivizme yaklaşımını ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mutlak doğruya ulaşmak için deney ve gözlem gereklidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.