logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Neomarksizme göre az gelişmişliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kapitalist ülkelerin kolonileştirme politikası
Soru Açıklaması
2.
Uluslararası sistemin, merkezi otoritenin olmadığı anarşik yapısını, güvenlik sorunu ve güç kullanımının engellenememesi olarak tanımlayan teoriye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Neorealizm
Soru Açıklaması
3.
Neorealizm ilkesini realizmden ayıran temel varsayım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sistemin devlet davranışlarını belirlemesi
Soru Açıklaması
4.
Liberalizmde, bireylerin kendi ekonomik kararlarını almaları gerektiğini savunan “laissez faire’’ anlayışını aşağıdaki düşünürlerden hangisi ortaya koymuştur?
Doğru Cevap: "C" Adam Smith
Soru Açıklaması
5.
Doğru ve ahlaksal eylemin akla dayanacağını öngören yaklaşıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
6.
Ulusal gücün ögelerini niteliksel ve niceliksel olarak iki gruba ayıran Klasik realizm ilkesine göre, bu iki gruba da dahil olmayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası sistemin yapısı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Mackinder’ın Anakara Teorisini açıklarken kullandığı kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kenar kuşak
Soru Açıklaması
8.
Johan Galtung’a göre, aşağıdakilerden hangisi emperyalizmin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çevre ülkelerin hakimiyetine dayanması
Soru Açıklaması
9.
Devletlerin kendi güvenliklerini kendi sağlaması prensibi (kendine güvenme prensibi) uluslararası ilişkilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Anarşik olması
Soru Açıklaması
10.
Asya ve Uzakdoğudaki güç dengesinin, stratejik hammadde kaynakları nedeni ile hem ABD’nin çıkarları hem de dünya istikrarı için önemli olduğunu savunan jeopolitik kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nicholas J. Spykman
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Devlet davranışlarının, uluslararası sistemdeki gelişmelere bağlı olarak ve devletin kendi çıkarı doğrultusunda verdiği bütüncül tepkilere dayalı olduğunu belirten model aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilardo topu modeli
Soru Açıklaması
12.
Jeopolitik kuramın, güç kavramına yaklaşımında realist kuramdan ayrılan temel vurgusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Coğrafi güç
Soru Açıklaması
13.
Kapitalist devletlerin elindeki sermaye fazlasını ülke dışına çıkararak, bu parayı yeniden yatırıma dönüştürmek istemeleri sonucu ortaya çıkan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Emperyalizm
Soru Açıklaması
14.
Dünya üzerinde herhangi bir coğrafyanın üstün olmadığını ve güç merkezinin tarih boyunca yer değiştirdiğini savunan jeopolitik okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çoğulcu okul
Soru Açıklaması
15.
Kapitalist sistemde üretim sonucu dolaşıma konan paranın değerindeki ilk artışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Artı değer
Soru Açıklaması
16.
Marksist teoriye göre, ekonomik determinizm kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toplumun kurumsal ve ideolojik yapısının ekonomik üretim ilişkileri tarafından belirlenmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi realizm ilkesine göre “yüksek politika’’ konu düzeyinde olan konu başlıklarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Güvenlik
Soru Açıklaması
18.
Friedrich Ratzel’in savaşları devletlerin coğrafi genişlemeleri için gerekli bir araç olarak tanımladığı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doğal genişleme yasası
Soru Açıklaması
19.
Neoliberalizme göre, karşılıklı işbirliğinin getirisinin, işbirliğinden kaçınarak uğranacak zarardan fazla olması durumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "E" Koşullu işbirliği
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin temel analiz birimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sistem
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.