logo
Uluslararası İktisat
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Merkantilist düşüncenin kabul gördüğü dönemlerde uygulanan tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İthalata uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ekonomik ilişkileri bir ülkenin iç ekonomik ilişkilerinden ayıran farklılıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ülkelerin ürettikleri malların faktör yoğunluklarının aynı olması
Soru Açıklaması
3.
Bir ekonominin dönüşüm (üretim olanakları) eğrisinin dışa doğru genişlemesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik büyüme
Soru Açıklaması
4.
Heckscher-Ohlin Teorisi aşağıdakilerden hangisine göre açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sabit fırsat maliyeti varsayımına
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arasındaki ticareti yalnızca faktör donanımlarına göre değil nitelikli işgücü donanımına göre de açıklar?
Doğru Cevap: "D" Yetişkin İşgücü Modeli
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi yeni dış ticaret teorilerinin ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Günlük ekonomik hayatta tam rekabet şartlarının geçerli olması
Soru Açıklaması
7.
Üye ülkelerin kendi aralarında malların serbest dolaşımını sağlarken, mal ticaretinde üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uyguladığı ekonomik birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gümrük Birliği
Soru Açıklaması
8.
Firmaların rakipleri olan diğer firmalar ile ekonomik anlaşmalar yolu ile yapmış oldukları kombinasyonlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yatay entegrasyon
Soru Açıklaması
9.
X malının yurtiçi denge fiyatının, dünya fiyatının altında kaldığı bir ekonomide, serbest ticarete izin verilmesi durumunda aşağıdakilerin hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" Serbest ticaret sonrasında ülke içinde talep edilen miktar, arz edilen miktardan daha küçük olur ve ülke X malı ihracatçısı olur.
Soru Açıklaması
10.
Gümrük tarifelerinin ithalat hacmini sıfıra indirecek oranda olmadıkça hazineye gelir sağlaması aşağıdaki gümrük birliğinin kısmi denge etkilerinden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Gelir etkisi
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İktisat
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Ülkelerin kendileri tarafından yasa ile belirlediği gümrük tarifelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Otonom tarife
Soru Açıklaması
12.
Döviz arzı sabit iken döviz talebinin artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "B" Döviz kurunun (fiyatlarının) yükselmesine
Soru Açıklaması
13.
Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler için farklı denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Arbitraj
Soru Açıklaması
14.
1$=1,5 Türk Lirası iken kur ayarlaması sonucunda 1$=4,5 Türk Lirası olmuş ise bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Türk Lirası %200 devalüe edilmiştir.
Soru Açıklaması
15.
Bir ülkenin Mal Ticareti Hesabı’nda ithalat tutarının ihracat tutarını aşması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "E" Dış ticaret açığı
Soru Açıklaması
16.
Parasalcı yaklaşıma göre dış dengenin sağlanabilmesi aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" Para arzının para talebine eşit olmasına
Soru Açıklaması
17.
Yatırımcının yerleşik olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide gerçekleştirdiği uzun vadeli yatırımlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Doğrudan yatırım
Soru Açıklaması
18.
Borç veren tarafın borç tutarını borçlu ülkenin parasına çevirerek, borçlu ülkenin parasından oluşan bu tutarı borçlu ülkedeki verimli şirketlerin hisselerini alarak değerlendirmesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Borç-sermaye takası
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi IMF istikrar programının temel bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Döviz ve ithalat kontrolleri uygulanması
Soru Açıklaması
20.
Özel Çekme Hakları (SDR) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" IMF tarafından yaratılan hayali bir uluslararası rezerv paradır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.