logo
Uluslararası İktisat
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Firmanın içinde bulunduğu endüstrinin büyümesine bağlı olarak yol, kanalizasyon ve liman gibi bir kısım yatırımların hem endüstri içindeki firmalar tarafından ortaklaşa hem de devlet tarafından yapılabilmesi ayrıca, hammadde ve ara malı gibi girdilerin fazla alınmasından dolayı işletmelerin pazarlık gücündeki artışa bağlı olarak girdilerin maliyetinin düşmesine neden olan etkiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dışsal ölçek ekonomileri
Soru Açıklaması
2.
Serbest ticaretin ihraç mallarında yoğun olarak kullanılan ve ülkenin bol olarak sahip olduğu faktörün millî gelir içindeki payını arttırırken, ithalata rakip üretim dallarında kullanılan kıt faktörün millî gelir içindeki payını azaltacağını ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teoremi
Soru Açıklaması
3.
Almanya’nın, kendi ürettiği otomobilleri Japonya’ya ihraç etmesi, Japonya’nın da kendi ürettiği otomobilleri Almanya’ya ihraç etmesi aşağıdaki ticaret şekillerinden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Endüstri-içi ticarete
Soru Açıklaması
4.
Ekonomik birliğe üye ülkelerden birinde veya ülke içindeki özel bir bölgede göreli ya da mutlak olarak ticaretin yoğunlaşması ya da üretim faktörlerinin söz konusu bölgede toplanma eğilimi göstermesi gümrük birliğinin dinamik etkilerinden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Kutuplaşma etkisi
Soru Açıklaması
5.
Tarife dışı kısıtlamalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tarife dışı kısıtlamalara ilişkin kararlar yurt içinde ve uluslararası düzeyde çok zor alınabilmektedir.
Soru Açıklaması
6.
Rusya’nın ambalaj hatası ve kalite bozukluğu nedeniyle kamu sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Türkiye’den yapılan meyve ve sebze ithalatını durdurması aşağıdaki Yeni Korumacılık kapsamındaki tarife dışı engellerden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Görünmez engellere
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yeni ihracat pazarları sağlamak ve mevcut ihraç pazarlarındaki ihraç payını artırmak amacıyla ihracatçıya sağlanan sübvansiyonlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yüksek faizli kredi verilmesi
Soru Açıklaması
8.
Ekonomi belli bir denge seviyesinde iken döviz kurunun yükselmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "E" İthal mallarının yurt içi fiyatlarının yükselmesine
Soru Açıklaması
9.
1$=2TL iken hükümetin aldığı bir kararla 1$=3TL olmuşsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Doğru Cevap: "A" Türk Lirası Dolara göre %50 oranında devalüe edilmiştir.
Soru Açıklaması
10.
Serbest piyasa ilkelerinin geçerli, dış ticaretin ve sermaye hareketlerinin serbest olduğu ekonomilerde döviz talebi sabitken döviz arzının artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "C" Dövizin değerinin düşmesine
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İktisat
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Döviz piyasaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tekel (monopol) piyasası koşulları altında çalışırlar.
Soru Açıklaması
12.
I. Cari İşlemler Hesabı
II. Rezerv Varlıklar Hesabı
III. Net Hata ve Noksan (NHN) Hesabı
IV. Sermaye ve Finans Hesabı

Ekonomik yaşamın işleyişinden kaynaklanan ve ödemeler dengesizlikleri yaratabilen otonom işlemler yukarıda yer alan Ödemeler Dengesi Hesapları’ndan hangilerinde izlenir?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
13.
Bir ekonomide Cari İşlemler Hesabı 40 birim açık verirken Rezerv Varlıklar Hesabı 15 birim fazla vermektedir. Bu durumda Sermaye ve Finans Hesabı dengesi ne olur?
Doğru Cevap: "C" 55 birim fazla
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda dış ticaret fazlası ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "D" Mal ihracatı tutarı > Mal ithalatı tutarı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi rezerv varlıklar içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Portföy yatırımları
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yabancı yatırımların potansiyel yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ulusal tasarrufların azalması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Cari İşlemler Hesabı açığının kapatılması için uygulanacak politikalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İthalatın ithalat tarifeleri ile kısıtlanması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan Net Özel ve Kamu Transferleri Hesabı’na kaydedilen işlemler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bilgi hizmetleri gelirleri
Soru Açıklaması
19.
Reel faiz oranının hesaplanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nominal faiz oranı - Beklenen enflasyon oranı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.