logo
Uluslararası İktisat
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’nde tüketicilerin mallara olan talebine etki eden gelir düzeyleri, zevk ve tercihleri, kredi imkânları gibi faktörlerin dikkate alınmaması nedeniyle aşağıdakilerden hangisi belirlenememiştir?
Doğru Cevap: "A" Dış ticaret hadleri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Merkantilist düşüncenin kabul gördüğü dönemlerde uygulanan tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İthalatı artırmak için düşük gümrük tarifeleri uygulanmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Bir otomobilin maliyetinin, üretiminden vazgeçilen 50 adet televizyon olacağı şeklinde ifade edilen maliyet kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması
4.
Adam Smith Mutlak Üstünlükler Teorisi ile aşağıdakilerden hangisini açıklamıştır?
Doğru Cevap: "B" Uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşmanın faydalarını
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi klasik dış ticaret teorilerinin varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Devlet, gümrük tarifeleri, kotalar ve ithalat yasakları ile dış ticarete müdahale etmektedir.
Soru Açıklaması
6.
Bir ülkenin ithal ettiği mallara gümrük tarifesi koyması durumunda, ihracatçı ülkenin buna misilleme yaparak malların fiyatlarını indirmesi sonucu ülkedeki kıt faktörün korunmasında korumacılığın etkisinin gerçekleşmeyeceğini aşağıdakilerden hangisi açıklar?
Doğru Cevap: "A" Metzler Çelişkisi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Rybczynski Teoremi’nin varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Üretimde malların faktör yoğunlukları aynıdır.
Soru Açıklaması
8.
Faktör kullanımı tanımına göre, ithal ikamesi sektöründe yoğun olarak kullanılan faktör ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Ülkenin az (kıt) miktarda sahip olduğu faktördür.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin sahip olduğu faktörlerin miktarını bulmakta karşılaşılan zorluklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ülkeler arasında faktörler tam hareketli varsayıldığı için faktörleri saymak güçleşir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticarete uygulanan korumacılık araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sıfır gümrük vergisi
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İktisat
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Ölçek ekonomilerinin ortaya çıkması için aşağıdakilerden hangisinin mutlaka gerçekleşmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" Üretimin artırılması
Soru Açıklaması
12.
I. Dayanıklı tüketim malları
II. Elektrikli mutfak aletleri
III. Sentetik kumaşlar
IV. Elektronik ekipmanlar

Yukarıdakilerden hangileri Ürün Dönemleri Teorisi'nin geçerli olduğu ve dış ticaretine odaklandığı ürünlerdir?
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
13.
Teknolojik Açık Modeli’ne göre, yeni teknolojiler sayesinde üretilen yeni mala ilişkin talebin diğer ülkelerde oluşma sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Talep gecikmesi
Soru Açıklaması
14.
Her firmanın diğer firmalar ile bir rekabet içinde olmasına rağmen, firmaların kendi ürünlerini rakiplerinin ürünlerinden farklılaştırarak bir tekel gibi davranabileceğini varsayan piyasa modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tekelci (Monopolcü) Rekabet
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Tekelci Rekabet Modeli’nin dış ticarette uygulanmasının ortaya çıkaracağı sonuçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Her ülke dış ticaretin olmadığı duruma göre daha geniş bir ürün yelpazesinde uzmanlaşır.
Soru Açıklaması
16.
1960'lı yıllardan sonra giderek yaygınlaşan bölgesel ekonomik entegrasyonlar arasında en başarılı örnek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Avrupa Birliği (AB)
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük birliğinin ölçek ekonomileri yaratmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Gümrük birliği sayesinde kaynakların maliyetinin yükselmesi
Soru Açıklaması
18.
Uluslararası ekonomik birleşmelerin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ülkeler arasında mal ve hizmet ticaretine konan engelleri ortadan kaldırmak veya asgari düzeye indirmek
Soru Açıklaması
19.
Üye ülkelerin mal ticaretinin önündeki engelleri ortadan kaldırarak kendi aralarında malların serbest dolaşımını sağladığı, üçüncü ülkelere karşı ise ortak gümrük tarifesinin uygulandığı ekonomik bütünleşme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gümrük birliği
Soru Açıklaması
20.
Ekonomik işbirliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik işbirliği için ülkelerin belli bir coğrafyada bulunması gerekmez.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.