logo
Türkiye Ekonomisi
Bahar Dönemi Final Ara Soruları
1.
Türkiye’de Cumhuriyet döneminde yapılan nüfus sayımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İlk nüfus sayımında, kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla çıkmıştır.
Soru Açıklaması
2.
Hanehalkı veya bireyin, yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mutlak yoksulluk
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki madenlerden hangisinde Türkiye rezerv yönünden dünyanın sayılı ülkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Mermer
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’deki işgücü piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1980-2012 döneminde işsizlik oranları yüzde 7'nin altına indirilememiştir.
Soru Açıklaması
5.
Dünya Bankası verilerine göre Türkiye 2010 yılı itibariyle dünyanın kaçıncı büyük ekonomisidir?
Doğru Cevap: "C" 17.
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’deki yoksullukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Türkiye’de bireylerin eğitim düzeyi yükseldikçe fert yoksulluk oranı azalmaktadır.
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’nin su kaynakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Türkiye kullanılabilir su açısından zengin bir ülkedir.
Soru Açıklaması
8.
Bir ülke için çizilen Lorenz eğrisinin mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşması, söz konusu ülke için aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Gelir dağılımının bozulduğunu
Soru Açıklaması
9.
Türkiye’de, 1930-1939 dönemindeki ekonomik yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tarım sektörü, sanayi sektöründen daha hızlı büyümüştür.
Soru Açıklaması
10.
2011 yılı İnsani Gelişme Endeksi’ne göre, Türkiye hangi sınıfta yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Yüksek insani gelişme
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Bahar Dönemi Final Ara Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununda yer alan değişikliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Harcama öncesi vize ve tesciller uygulamaya konmuştur.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin tarım sektörünü destekleme amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Tarımsal üretimin doğal koşullara olan bağımlılığını artırmak
Soru Açıklaması
13.
Borç yönetiminin birincil amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Borç yükünü azaltmak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikasının amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Geleneksel üretim metotlarını yaygınlaştırmak
Soru Açıklaması
15.
Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de 2006-2011 döneminde, Merkezi Yönetim Bütçesi giderleri içinde en büyük harcama kalemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cari transferler
Soru Açıklaması
16.
Türkiye’de mahalli idarelerin bütçeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası ile su ve kanalizasyon idareleri bütçeleri, mahalli idareler bütçesini oluşturur.
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’nin tarımsal dış ticareti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 1980 öncesinde dış ticaret içerisinde tarımsal ürün ihracı önemli yer tutmuştur.
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’de hayvansal üretimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Son 20 yıllık dönemde kırmızı et üretimi istikrarsız bir yapıya sahiptir.
Soru Açıklaması
19.
Türkiye’de özelleştirmenin genel stratejisini belirlemek, hangi kuruluşların özelleştirme kapsamına alınacağına ve bu kuruluşların hangi süreçler izlenerek ve hangi yöntemle özelleştirileceğine karar vermek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
Doğru Cevap: "B" Özelleştirme Yüksek Kurulu
Soru Açıklaması
20.
Fizyokratlara göre aşağıdaki sektörlerden hangisinde yaratılan katma değer diğer sektörlerdekilere göre daha yüksektir?
Doğru Cevap: "E" Tarımsal faaliyet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.