logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Modern bankacılık sistemlerinde, bankaların temel varlıkları arasında yer alan en önemli bileşen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Krediler
Soru Açıklaması
2.
Satın alma gücü paritesinin göreli biçimine göre nominal döviz kurunda olması gereken artış ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yurtiçi enflasyon ile yurtdışı enflasyon arasındaki fark kadar.
Soru Açıklaması
3.
Finansal sistemin var olmasının temel nedeninin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fon açığı ve fon fazlası olanların varlığı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Devletin gelir ve gider dengesini yönetmesi
Soru Açıklaması
5.
Bankaların en son borçlanma mercii olan merkez bankasından aldığı krediye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Reeskont kredisi
Soru Açıklaması
6.
Merkez Bankası 1000 TL değerindeki devlet tahvilini piyasadaki A bankasına satar ise bu durumda parasal tabandaki değişimi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" 1000 TL parasal taban azalır.
Soru Açıklaması
7.
Sevimsiz monetarist aritmetik durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Para politikasının fiyatlar üzerinde etkin bir kontrole sahip olabilmesi için disiplinli bir maliye politikasına ihtiyaç vardır.
Soru Açıklaması
8.
Merkez Bankasının açık piyasa işlemleri(veya reeskont kredileri) kullanarak, yarattığı her bir liralık rezerv artışı karşısında, bankacılık sisteminin mevduatlarını ne kadar arttıracağını belirleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mevduat çarpanı
Soru Açıklaması
9.
Merkez Bankasının nihai amaçlarına ulaşmak için uyguladığı para politikası sürecinde para politikası yürütenlerin karşılaştığı temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gecikme sorunu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi beklenmeyen enflasyonun maliyetleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Geleceğe ilişkin belirsizliğin azalması
Soru Açıklaması
logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Diğer koşullar sabitken para politikasının kredi kullananların net değerini etkileme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Merkez Bankasının politika faizini düşürmesiyle, hisse senedi talebi artar ve hisse senedi fiyatlarının yükselmesi kredi itibarını arttırır.
Soru Açıklaması
12.
Bir ekonomide üretim açığı varken nominal faizlerin sıfırın altına düşmesi durumunu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Likidite tuzağı
Soru Açıklaması
13.
Dolaşımdaki para 3200 lira ve vadesiz mevduatların toplamı 1400 lira ise bu durumda parasal taban aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 4600
Soru Açıklaması
14.
Emisyon miktarı Merkez Bankası bilançosunun hangi kaleminde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Yükümlülükler
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki bağımsızlık kavramlarından hangisi “Merkez Bankası bağımsızlığını” açıklayan bağımsızlık kavramları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Resmi bağımsızlık
Soru Açıklaması
16.
Bir ekonomide üretim düzeyi potansiyelin oldukça altında ise para politikasının aradaki farkı azaltması için aşağıdaki politika davranışlarından hangisi uygundur?
Doğru Cevap: "A" Makro ekonomik ve finansal istikrarı gözetmesi
Soru Açıklaması
17.
Merkez Bankalarının para politikası araçlarından biri olan koridor sistemine konu olan borç faiz oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Merkez Bankasının borç verme faiz oranı, geçici likidite sıkışıklığına düşen bir bankanın merkez bankasından kısa vadeli borçlanmak için ödemeyi kabul ettiği faiz oranıdır.
Soru Açıklaması
18.
Finansal sistemin likiditesini geçici olarak azaltan para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ters repo işlemi yapmak
Soru Açıklaması
19.
Türkiye’de Merkez Bankasının bağımsızlığını da belirleyen 9 Mayıs 2001’de yürürlüğe giren yasa’da merkez bankasının temel yetki ve görevleri içinde öne çıkan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru ve birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Fiyat istikrarı-araç bağımsızlığı
Soru Açıklaması
20.
Parasal kontrol rejimlerinde Merkez Bankaları reel gelir ve reel faiz tahminleri veri iken, hedefledikleri enflasyona ulaşmak için para arzını aşağıdaki değişkenlerden hangisini referans alarak belirler?
Doğru Cevap: "C" Para talebi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.