logo
Maliye Politikası 2
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Ortalama vergi yükünün emek arzını yükseltmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Verginin gelir etkisi
Soru Açıklaması
2.
Toplam kamu gelirleri ile yatırım dışındaki kamu giderleri arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kamu tasarrufu
Soru Açıklaması
3.
Ödemeler dengesinde nereden sağlandığı veya nereye ödendiği bilinmeyen döviz gelirlerine ve giderlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Net hata ve noksan
Soru Açıklaması
4.
1927 yılında 15 yıllık süre için çıkarılan, ruhu ve uygulaması itibarıyla piyasa kurallarına dayalı ve liberal anlayışı yansıtan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Teşvik-i Sanayi Kanunu
Soru Açıklaması
5.
Bir dönem içinde bireyin elde ettiği ekonomik değerlerin toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Akım gelir
Soru Açıklaması
6.
Vergi yükümlülerinin gelirlerini beyan ettiklerinde, gelirin belirli miktarın üzerinde olması durumunda artan oranlı yükümlülüğe tabi olduğu, belirli miktarın altında kalması durumunda ise mali destek aldığı vergi uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Negatif gelir vergisi
Soru Açıklaması
7.
Bir alandaki refah yükselişinin, diğer alandaki refah kaybı pahasına yapılmasına izin vermeyen ekonomi kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pareto Kuralı
Soru Açıklaması
8.
Kamu ve özel kesim tarafından talep edilerek istihdam edilerek üretime giren faktörlerin dönemsel akım olarak elde ettikleri faktör paylarının dağılımından oluşan gelir dağılımına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Birincil gelir dağılımı
Soru Açıklaması
9.
Bir ekonomik birimin faaliyetinin başka ekonomik birimleri, fiyat sistemi dışında olumsuz etkilemesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Negatif dışsallık
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları ile mücadelede kamu sektörünce gerçekleştirilen düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal kurumlar
Soru Açıklaması
logo
Maliye Politikası 2
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Çeşitli faaliyetlere bağlı olarak oluşan katı, sıvı, gaz, ses, görüntü ile hava, su ve toprağın kirlenmesi ya da insanların yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çevre kirliliği
Soru Açıklaması
12.
2004 yılı verilerine göre, Türkiye’deki ölümlerin yüzde kaçının çevre sorunlarına bağlı olarak gerçekleştiği ileri sürülmektedir?
Doğru Cevap: "C" 21
Soru Açıklaması
13.
Eğitim ve sağlık hizmetleri ile beşeri sermaye donanımını geliştirecek sektörlere yapılan harcamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal altyapı
Soru Açıklaması
14.
İşletmelerin amortismana tabi mallara yapmış oldukları harcamaların, bu malların fiziksel ömürlerinden daha kısa sürede amorti edilerek işletme kârından düşülmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hızlandırılmış amortisman
Soru Açıklaması
15.
İç pazarda daha yüksek maliyetle mal üretiminin terk edilerek, bunun yerine daha düşük maliyetle üretim yapan ülkelerden ithalat yapılması faaliyetine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ticaret yaratılması
Soru Açıklaması
16.
Devletin vergi alacağından kısmen veya tamamen vazgeçerek özel kesim yatırımlarına destek verdiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yatırım indirimi
Soru Açıklaması
17.
Belirli bir hizmet düzeyinde hizmetin asgari maliyetle arz edilebileceği nüfus sayısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Optimum nüfus miktarı
Soru Açıklaması
18.
Ortak tüketime konu olan, kimsenin tüketimden dışlanamadığı ve bir kişinin tüketiminin başkasının faydasını azaltmadığı mal ve hizmetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tam kamusal mal ve hizmetler
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi federal sistemle yönetilen ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" ABD
Soru Açıklaması
20.
Yerel yönetim vergilerinin en tipik örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Emlak vergisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.