logo
Maliye Politikası 2
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Dünya Bankası’nın tanımlamasına göre kişi başına gelir düzeyi kaç Amerikan Doları’ndan yüksek olan ülkeler, yüksek gelir grubu içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" 11.500
Soru Açıklaması
2.
1963-1967 yılları arasını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı aşağıdaki büyüme modellerinden hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "B" Harrod-Domar
Soru Açıklaması
3.
Bir dönemde sağlanan ekonomik kaynakların mevcut kaynaklara oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik büyüme oranı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ithal ikameci sanayileşme politikasının uluslararası ekonomik yapı içerisinde başarısız olmasına sebep olacak etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Artan özel sektör yatırımları
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki Gini katsayılarından hangisi sayısal olarak daha adil bir gelir dağılımını ifade eder?
Doğru Cevap: "A" 0,2
Soru Açıklaması
6.
Vergi yükümlülerinin gelirlerini beyan ettiklerinde, gelirin belirli miktarın üzerinde olması durumunda artan oranlı yükümlülüğe tabi olduğu, belirli miktarın altında kalması durumunda ise mali destek aldığı vergi uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Negatif gelir vergisi
Soru Açıklaması
7.
Gelir dağılımı konusunun kamu ekonomisi alanına girmesine ve günümüzde temel kamusal işlevler arasında yerini almasına katkı sağlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Wagner
Soru Açıklaması
8.
Kamu ve özel kesim tarafından talep edilerek istihdam edilerek üretime giren faktörlerin dönemsel akım olarak elde ettikleri faktör paylarının dağılımından oluşan gelir dağılımına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Birincil gelir dağılımı
Soru Açıklaması
9.
Çevre sorunlarının yaygınlaşması nedeniyle 1972 yılında Stockholm’da gerçekleştirilen ilk uluslararası çevre toplantısında alınan kararla oluşturulan çevre programı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" UNEP
Soru Açıklaması
10.
Bir ekonomik birimin faaliyetinin başka ekonomik birimleri, fiyat sistemi dışında olumsuz etkilemesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Negatif dışsallık
Soru Açıklaması
logo
Maliye Politikası 2
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Pigoucu verginin etkili olabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çevrenin temizlenmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları ile mücadelede kamu sektörünce gerçekleştirilen düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal kurumlar
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yatırımlarda sermaye yoğun bir tercihte bulunmanın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Dış ticaret dengesinin olumlu etkilenmesi
Soru Açıklaması
14.
Devletin vergi alacağından kısmen veya tamamen vazgeçerek özel kesim yatırımlarına destek verdiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yatırım indirimi
Soru Açıklaması
15.
Eğitim ve sağlık hizmetleri ile beşeri sermaye donanımını geliştirecek sektörlere yapılan harcamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal altyapı
Soru Açıklaması
16.
Bir ülkede toplam harcamaların Y=100 olduğu ve bu harcamaların özel tüketim C=50, özel yatırım I=20 ve kamu harcamaları G=30 olarak dağıldığı varsayılırsa, özel tüketimde meydana gelecek %10’luk bir azalışın tasarruf olarak yatırıma yönlendirilmesi halinde, yatırımlarda meydana gelecek artış yüzde kaç olur?
Doğru Cevap: "D" 25
Soru Açıklaması
17.
Yerel yönetim vergilerinin en tipik örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Emlak vergisi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi federal sistemle yönetilen ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" ABD
Soru Açıklaması
19.
Belirli kamu hizmetlerinin en etkin olarak sunulabileceği alana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Optimum hizmet alanı
Soru Açıklaması
20.
Gelir dağılımını düzenlemek amacıyla emek ve sermaye gelirinin farklı oranlarda vergilendirilmesini öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ayırma ilkesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.