logo
Maliye Politikası 2
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Kamu bankaları açısından en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Görev zararı
Soru Açıklaması
2.
Yurt içi tüketimde ihtiyaç duyulan malların ithal edilmek yerine koruma ve teşvik yoluyla gerekirse girdi ithal edilerek yurt içinde üretilmesinin sağlanmasına yönelik politikalar bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İthal ikameci sanayileşme politikası
Soru Açıklaması
3.
Para politikası uygulamasında nihai hedef olan fiyat istikrarına ulaşabilme amacıyla ara hedef olarak kullanılan para arzı ve döviz kuru gibi nominal değişkenlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Nominal çıpa
Soru Açıklaması
4.
24 Ocak Kararları doğrultusunda uygulanan temel bileşenlerden biri olan döviz kurunun belirlenmesinde etkili olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Serbest piyasa
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’de dışa açık büyüme politikasının izlenmeye başlandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1980
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi belirli gelişme oranında, ne oranda istihdam artışı sağlanabileceğini ampirik olarak belirleyen yöntemi içerir?
Doğru Cevap: "C" Okun Kuralı
Soru Açıklaması
7.
Kaynağı hangi ülke olursa olsun, ulusal sınırlar içinde yaratılan gelirlerin toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yurt içi gelir
Soru Açıklaması
8.
Üretim faktörlerinin piyasa işleyiş mekanizmaları çerçevesinde oluşan değişimlerle verimliliğinin artırılarak daha yüksek gelir düzeyine ulaşılması olgusunu açıklayan büyüme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İçsel büyüme modeli
Soru Açıklaması
9.
Marjinal vergi oranlarının bireyin emek arzını kısma etkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Verginin ikame etkisi
Soru Açıklaması
10.
Bir ekonominin veri üretim faktörleri ve teknoloji koşulunda tam istihdam ve tam kullanım ile belirli bir zaman boyutunda ulaşabileceği en yüksek büyüme oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Potansiyel büyüme oranı
Soru Açıklaması
logo
Maliye Politikası 2
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Dünya Bankası’nın tanımlamasına göre yıllık kişi başı geliri kaç doların altındaki ülkeler düşük gelir grubuna girer?
Doğru Cevap: "D" 1.000
Soru Açıklaması
12.
Ekonomideki yapısal dönüşüm sonucu verimlilikte ve üretim kapasitesinde meydana gelen artışın sosyal, siyasal ve kültürel gelişmeyi besleyerek insanların yaşam standardını artırmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik kalkınma
Soru Açıklaması
13.
Bir ekonomide vergi idaresinin vergi toplama ve vergi mükelleflerinin vergi ödeme çabaları sonucunda belirlenen vergi kapasitesinin kullanılabilen bölümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Vergi gayreti
Soru Açıklaması
14.
İstikrarsızlık yaratan etkilerin hafifletilmesi amacıyla kısa vadeli sermaye hareketleri veya sıcak para olarak adlandırılan finansal hareketler üzerinden alınacak düşük oranlı vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tobin vergisi
Soru Açıklaması
15.
Üretim maliyetleri üzerindeki vergi ve benzeri yüklerin hafifletilmesi ile büyümenin hızlanacağı ve beklendiğinin aksine vergi gelirlerinin artacağını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Arz yanlı ekonomi yaklaşımı
Soru Açıklaması
16.
1980 sonrası uygulanan ekonomi politikalarında, o döneme kadar uygulamada olan gider vergisinin yerini aşağıdaki vergilerden hangisi almıştır?
Doğru Cevap: "C" Katma değer vergisi
Soru Açıklaması
17.
Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulduğu ve planlı ekonomiye geçişin temellerinin atıldığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1960
Soru Açıklaması
18.
Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşta ekonomik olarak yıkılmış Avrupa’yı ayağa kaldırma projesi olarak devreye soktuğu yardım planı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Marshall Planı
Soru Açıklaması
19.
Türkiye, İnsani Gelişme Göstergesi'nde 2011 yılında 187 ülke arasında kaçıncı sırada yer almıştır?
Doğru Cevap: "D" 92
Soru Açıklaması
20.
Türkiye, Mısır, Azerbaycan ya da Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik kalkınma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.