logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
ABD’deki seçimlerde aşağıdaki seçim sistemlerinden hangisi uygulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tek üyeli dar bölge çoğunluk sistemi
Soru Açıklaması
2.
Britanya’da parlamenter rejim uygulamasının dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çoğunlukçuluk (majoritarianism) ilkesi
Soru Açıklaması
3.
Fransa’da halkın yaşamını yönlendiren ve cumhuriyetçiliği benimseten en temel kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Okul
Soru Açıklaması
4.
Karşılaştırmalı siyaset çalışmaları göstermektedir ki bir ülke kültürel ve sosyal bakımdan çok ayrışmışsa orada demokrasinin ortaya çıkması veya sürmesi olanaksızdır.

Yukarıdaki iddianın yanlışlanabilirliği aşağıdaki ülkelerden hangisinde gözlemlenebilir?
Doğru Cevap: "E" İsveçre
Soru Açıklaması
5.
Otoriter rejim türlerinden biri olan tek - parti yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Diğer otoriter rejim türlerine göre istikrarsız bir yapıya sahiptir.
Soru Açıklaması
6.
Klaus Armingeon’a göre, İsviçre siyasal sisteminde aşırı sağ veya aşırı sol eğilimli partilerin nadiren görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Demokratik hakların yerleşmiş olması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi neopatrimonyal rejimlerin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kayırma ilişkilerinin yaygın olması
Soru Açıklaması
8.
İsviçre’de kuvvetler ayrılığı ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Federal Meclis, Federal Konsey’in aynı alanlardaki görev ve yetkilerini kullanmasını engelleyebilir.
Soru Açıklaması
9.
İsviçre'de halkın kanun teklifi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Halkın kanun teklifi için yüz bin vatandaşın imzası yeterlidir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki etkenlerden hangisi bir ülkede otoriter rejim görülme olasılığını artırır?
Doğru Cevap: "C" Ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyinin düşük olması
Soru Açıklaması
logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
İsviçre siyasi yaşamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Makam sahipleri seçilir, atanmaz.
Soru Açıklaması
12.
İspanya’daki Franco rejimi, değişen politik ve siyasi dinamiklere uyum gösterirken aşağıdakilerden hangisine başvurmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Sosyalist ülkelerle yakınlaşmak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi totaliter rejimlerde devlet şiddetinin yöneldiği nesnel hedeflerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Rejim muhalifleri
Soru Açıklaması
14.
Kamuoyunu, bir düşünceyi savunanların görüşlerine uygun şekilde etkilemeyi amaçlayan iletişim biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Propaganda
Soru Açıklaması
15.
Serbest piyasa ekonomisi ile Sovyet tipi ekonominin eleştirisi sonucu ortaya çıkan totaliter rejimlerde yaygın olarak görülen ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Korporatizm
Soru Açıklaması
16.
1993 tarihinde yürürlüğe giren ve Avrupa Topluluğu’nu Avrupa Birliği’ne dönüştüren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Maastricht Antlaşması
Soru Açıklaması
17.
1949 yılında kurulan ve Avrupa ülkeleri arasında siyasi dayanışmada çok önemli bir aşama teşkil eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Avrupa Konseyi
Soru Açıklaması
18.
Avrupa Birliği kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçimle belirlenen tek organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Avrupa Parlamentosu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi AB’nin karar verme ve faaliyet mekanizmasını yürüten kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik ve Sosyal Komite
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi bir totaliter rejimde lider kültü oluştuğuna dair bir gösterge değildir?
Doğru Cevap: "D" Parti - içi demokrasinin gelişmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.