logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
İşgücünün aktif nüfusa oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İşgücüne katılma oranı
Soru Açıklaması
2.
Monetaristlere göre; konjonktürel işsizliğin olmadığı ya da bütün işsizliğin geçici ve yapısal olduğu işsizlik ortamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Doğal işsizlik oranı
Soru Açıklaması
3.
Cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olduğu halde iş bulamayan kişiler nasıl tanımlanır?
Doğru Cevap: "B" Gayri İradi İşsiz
Soru Açıklaması
4.
İşsizlik türleri süre bakımından karşılaştırıldığında, konjonktürel işsizliğin süresi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Geçici işsizlikten uzun, yapısal işsizlikten kısadır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi "zayıf istihdam" içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Aynı işleri yapıp diğerleriyle aynı istihdam haklarına sahip çalışanlar
Soru Açıklaması
6.
Dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Doğu Asya ve Pasifik
Soru Açıklaması
7.
Uzun dönemde işgücü verimliliği basitçe nasıl ölçülür?
Doğru Cevap: "D" İşçi başına çıktı ile ölçülür.
Soru Açıklaması
8.
Latin Amerika ve Karayipler Bölgesinin en büyük 4 büyük ekonomisi aşağıdaki hangi seçenekte birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika
Soru Açıklaması
9.
Türkiye’de istihdam edilenlerin işteki durumuna göre sıralanması durumunda en geniş grubu aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Ücretli veya maaşlı çalışanlar
Soru Açıklaması
10.
İşçilere belirli bir çalışma karşılığında yapılan ve para ile ifade edilen ödemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ücret
Soru Açıklaması
logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Bir ülkede tarım istihdamı düşük, hizmetler ve sanayi istihdamı yüksekse bu ülkenin hangi sınıflandırma içinde yer alması beklenir?
Doğru Cevap: "B" Gelişmiş ülkeler
Soru Açıklaması
12.
Çalışma koşullarının kurallara uygun veya resmi olması ile tanımlanan istihdam biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Formel istihdam
Soru Açıklaması
13.
İstihdamı artırmaya yönelik olarak uygulanan "çalışma paylaşımı" ve "erken emeklilik" hangi işsizlikle mücadele politikasına örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "B" Sözleşmeye dayalı politikalar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi zamana göre esneklik uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Dikey grup bütünleşmesi
Soru Açıklaması
15.
"Çalışanların işyerinde değişik işleri yapabilmesi ve farklı görevler üstlenebilmesi" olarak ifade edilen esneklik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fonksiyonel esneklik
Soru Açıklaması
16.
"İşgücünün eğitim düzeyini geliştirme, emek piyasasındaki bilgi eksikliklerini giderme ve emek hareketliliğini sağlamaya yönelik politikalar" hangi işsizlikle mücadele politikası kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Arz yönlü politikalar
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’de sektörel özellik taşıyan ilk sanayi planlarının hazırlandığı tarihler aşağıdaki hangi seçenekte birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1934 ve 1936
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’de Planlı Dönemin başından 1980 yılına kadar uygulanan kalkınma planları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1., 2., 3. ve 4. Beş Yıllık Kalkınma Planları
Soru Açıklaması
19.
8. Beş Yıllık Kalkınma Planını diğer kalkınma planlarından ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İlk defa bir istihdam stratejisinden söz edilmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İstihdam Stratejisi ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Politikaların emredici olması
Soru Açıklaması
logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
21.
Emek piyasası içerisindeki kişilerin yetenek, beceri ve motivasyon ve iş yapma istekleri bakımından farklı olmaları aşağıdaki hangi emek piyasası özelliği ile açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Emek arzının heterojen olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.