logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasının unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Adillik
Soru Açıklaması
2.
İşsizliğin unsurları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İş aramak - iş arama girişiminde bulunmak - işbaşı yapabilecek konumda olmak
Soru Açıklaması
3.
Bir ekonomide belirli bir zamanda fiilen doldurulan çalışma saatleri toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İstihdam hacmi
Soru Açıklaması
4.
Kişilerin eğitim düzeyi ve kalitesinin aynı olmamasından kaynaklanan iş yapma isteği ve motivasyon farklılıkları hangi emek piyasası özelliği ile tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "E" Emek arzının heterojen olması
Soru Açıklaması
5.
Kurumsal olmayan nüfus aşağıdakilerin hangisinden meydana gelir?
Doğru Cevap: "C" Hanelerde yaşayan kişilerden
Soru Açıklaması
6.
Türkiye için çalışma çağındaki nüfus aşağıdaki hangi yaş ve daha yukarı yaşlardaki nüfus olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "A" 15 yaş ve daha yukarısı
Soru Açıklaması
7.
“Daha önce iş aradığı halde bulamayan veya kendi niteliklerine uygun bir iş bulabileceğine inanmadığı için iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirtenler” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Gücenmiş işgücü
Soru Açıklaması
8.
"Artık Değer Teorisi" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bu teoriye göre işçi yarattığı değerin tümüne sahip olabilir ancak tasarruf için bir kısmını harcamamayı tercih eder.
Soru Açıklaması
9.
Klasik iktisatçıların istihdam ile ilgili temel görüş ve düşünceleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Mahreçler Yasası - Faiz Teorisi - Ücret Teorisi
Soru Açıklaması
10.
"Reel Konjonktür Teorisi" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çalışanlara daha fazla getiri sağlansa da çalışma arzularında değişiklik olmayacaktır.
Soru Açıklaması
logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Ekonomi biliminin kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Adam Smith
Soru Açıklaması
12.
"Mahreçler Yasası"nı geliştiren klasik iktisatçı kimdir?
Doğru Cevap: "B" J.B. Say
Soru Açıklaması
13.
Monetaristler doğal işsizlik oranını aşağıdakilerden hangisi olarak yorumlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Tam istihdam
Soru Açıklaması
14.
Nominal fiyatlar ve ücretlerdeki yapışkanlıklarla, eksik bilgi ve piyasa başarısızlığı konularını ele alan iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yeni Keynesyen İktisat
Soru Açıklaması
15.
Bir ülkenin ekonomik yapısında meydana gelen değişmelerin neden olduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yapısal işsizlik
Soru Açıklaması
16.
Kısa süreli, hiçbir zaman sıfıra indirilemeyen ve iktisaden gelişmiş olsun ya da olmasın her ülkede rastlanan işsizlik türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Geçici işsizlik
Soru Açıklaması
17.
İşsizlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İşsizlik sorunu, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte günümüzde önemini yitirmiştir
Soru Açıklaması
18.
Ekonomide toplam talep yetersizliği ve ücret rijitliğine bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Konjonktürel işsizlik
Soru Açıklaması
19.
İşsizliğin görünürlüğüne göre yapılan sınıflandırmaya göre işsizlik türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Gizli işsizlik - Açık işsizlik
Soru Açıklaması
20.
Eğitim düzeyi ile yapısal işsizlik arasında ne tür bir ilişki vardır?
Doğru Cevap: "A" Ters yönlü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.