logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme gelen ve savaş ertesinde bağımsızlıklarını kazanan devletlerin ortaklaşa hareket ve taleplerinden doğan haklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dayanışma hakları
Soru Açıklaması
2.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ‘uluslararası barış ve güvenliğe tehdit’ oluşturduğu düşünülen bazı insani krizlere doğrudan askeri müdahaleyi onaylamıştır.

Aşağıdaki müdahalelerden hangisi bu kapsamda değildir?
Doğru Cevap: "A" Kıbrıs (1974)
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hukuken bağlayıcı olmamasına rağmen zamanla uluslararası insan hakları hukukunun temel bir metni hâlini almış ve bugün uluslararası geleneksel hukukun bir parçası olmuştur?
Doğru Cevap: "A" İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi doğal hakların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Varlığının toplumun varlığına bağlı olması
Soru Açıklaması
5.
Vatandaşların siyasal süreçlere temsilciler eliyle değil, bizzat kendilerinin katıldığı demokrasi modeline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Doğrudan Demokrasi
Soru Açıklaması
6.
Görüntüde demokrasi olan fakat büyük ölçüde demokrasi ve diktatörlük arasında sıkışmış olan rejime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İlliberal demokrasi
Soru Açıklaması
7.
Liberal demokrasilerde halkın yönetime katılımı nasıl gerçekleşmektedir?
Doğru Cevap: "B" Temsilciler aracılığıyla dolaylı olarak
Soru Açıklaması
8.
Atina demokrasisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Atina’da siyasal haklar 20 yaş ve üzeri Atinalı kadın ve erkeklere aitti.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi oydaşmacı demokrasi yaklaşımına göre, bölünmüş toplumlarda demokratik istikrarın sağlanması için gerekli değildir?
Doğru Cevap: "C" Tek parti sisteminin hakim olması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bir 'ideal tip' olarak ortaya konan müzakereci demokrasinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Oy verme merkezli bir yaklaşımın hakim olması
Soru Açıklaması
logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Vatandaşların sosyal haklarla donatıldığı bir siyasal sistemi öngören, eğitim, sağlık emeklilik, çocukların ve yaşlıların bakımı gibi sosyal hakların temelde herkese açık olması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal demokrasi
Soru Açıklaması
12.
İnsanların özgür doğduklarını fakat sonradan zincire vurulduklarını ve bu durumdan ancak siyasi yönetime doğrudan katılarak kurtulabileceklerini öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rousseau
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi devlet - dışı aktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Büyükelçilikler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış, sınır aşan sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Güvenlik ikilemi
Soru Açıklaması
15.
Bireylerin partiyle ve parti liderleriyle psikolojik bağlar kurmak suretiyle bir partiye yönelmesi aşağıdaki oy verme modellerinden hangisinin bir özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" Parti kimliği modeli
Soru Açıklaması
16.
Demokratikleşmenin daha çok ekonomik kalkınma sonucu olabileceğini öne süren teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Modernleşme teorisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaakilerin hangisi siyasi partilerin temel fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Öğrencilere burs sağlaması
Soru Açıklaması
18.
Pozitif hukukun yapılmasından önce var olan ve pozitif hukuk kurallarının kendilerine uymaları beklenen kurallar demetine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Doğal hukuk
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin kurumsal boyutunu oluşturan unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Güç dağılımı
Soru Açıklaması
20.
Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek elde (organda) toplanmaması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kuvvetler ayrılığı ilkesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.