logo
İdare Hukukuna Giriş
Tek Ders Sınav Soruları
1.
İdari işlemlere geleceğe dönük olarak son verilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kaldırma
Soru Açıklaması
2.
Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde hiyerarşi yetkisi vardır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ilişkin temel ilkeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Gizlilik ilkesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları arasında sayılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Derece yükselmesini durdurma
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinde sözleşmecinin hak ve borçları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Alt yüklenici kullanma yasağı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi için tahkim yolu öngörülebilir?
Doğru Cevap: "E" İmtiyaz
Soru Açıklaması
7.
İdari sözleşmenin koşullarının, idarenin sözleşme yapma yetkisi dışındaki başka bir yetkisine dayanarak aldığı karar veya yaptığı işlemleriyle ağırlaşması sonucu özel hukuk kişisinin zararının karşılanması hangi ilkenin gereğidir?
Doğru Cevap: "E" Fait du prince
Soru Açıklaması
8.
Bir imtiyaz sözleşmesinde sözleşmeci tarafa sunulan şartnamenin hukuki niteliği nedir?
Doğru Cevap: "D" Genel düzenleyici işlem
Soru Açıklaması
9.
Menafii Umumiye Ait İmtiyazat Hakkında Kanun uyarınca Devlet tüzel kişisi adına imtiyaz verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
10.
Kamu hizmetinin kurulması ve kaldırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kamu hizmetinin kaldırılıp özel teşebbüs haline getirilmesi idari işlem ile olur.
Soru Açıklaması
logo
İdare Hukukuna Giriş
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulan, internet erişimi de dâhil elektronik haberleşme hizmetleri ne olarak adlandırılır?
Doğru Cevap: "C" Evrensel kamu hizmeti
Soru Açıklaması
12.
Emeklilik, iş ve işçi bulma gibi faaliyetler ne tür bir kamu hizmetidir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal kamu hizmeti
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi adli kolluk ile idari kolluk arasındaki farklardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İdari kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girer. Oysa adli kolluk faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara adli yargıda bakılır.
Soru Açıklaması
14.
Kolluk makamlarının kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla otomobil sürücülerine emniyet kemeri takma zorunluluğu getirebilmesi kamu düzeninin hangi öğesi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Bireylerin kendilerine karşı korunması
Soru Açıklaması
15.
Kolluk makamları ve personelinin, kamu düzenini bozan ya da tehlikeye düşüren bir durum olmadığı halde, temel hak ve özgürlüklere müdahale teşkil eden bir işlem yapmaları hangi yönden hukuka aykırı olur?
Doğru Cevap: "B" Sebep
Soru Açıklaması
16.
Trafik kolluğu idareye gelir elde etmek için araç kullanıcılarına para cezası yazarsa bu işlem kolluk yetkisinin sınırlarının hangi bakımdan hukuka aykırı hale gelmesine sebep olur?
Doğru Cevap: "D" Amaç
Soru Açıklaması
17.
Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılacak denetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hiyerarşik denetim yapar.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi idari denetim yanında aynı zamanda dolaylı siyasi denetim de yapabilir?
Doğru Cevap: "D" Sayıştay
Soru Açıklaması
19.
Fiili yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Fiili yoldan kaynaklanan davalar idari yargıda görülür.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin iç denetimine ilişkindir?
Doğru Cevap: "A" Hiyerarşik denetim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.