logo
Genel İşletme
Tek Ders Sınav Soruları
1.
İşletmelerin tüm çevre bileşenlerini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küresel çevre
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi büyüklükleri bakımından işletme türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hizmet işletmesi
Soru Açıklaması
3.
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisinin altında incelenir?
Doğru Cevap: "E" Sosyokültürel çevre
Soru Açıklaması
4.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, piramidin tabanında ya da hiyerarşinin en alt basamağında yer alan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fizyolojik ihtiyaçlar
Soru Açıklaması
5.
Kurulacak işletmelerin ne kadar verimli çalışacağı, mal üretiminde maliyetlerin nasıl belirleneceği ve en düşük maliyetle nasıl üretimin gerçekleştirileceği olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İktisadilik
Soru Açıklaması
6.
Piyasaya çıkabilen ve ticari hale gelen yeniliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İnovasyon
Soru Açıklaması
7.
Girişimcinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bir ihtiyacı teşhis ederek, işi fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişidir.
Soru Açıklaması
8.
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adalet Kuramı Yaklaşımı
Soru Açıklaması
9.
Etik ikilemde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Doğru Cevap: "B" Bir seçimin ve alternatifinin de potansiyel zararlı sonuçlar ortaya çıkarması
Soru Açıklaması
10.
Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" En az maliyetle tüketici değerini en üste çıkarmaktır.
Soru Açıklaması
logo
Genel İşletme
Tek Ders Sınav Soruları
11.
İşletmelerin, mevcut ürünleri üzerinde değişiklikler yaparak, hem rakip ürünlerden daha iyi duruma gelmelerine, hem de pazardaki etkililiklerini artırmalarına yönelik yatay büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ürün farklılaştırma
Soru Açıklaması
12.
Bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini kapsayan yönetsel yetenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beşeri
Soru Açıklaması
13.
İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların rakamlarla ifade edildiği belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Bütçe
Soru Açıklaması
14.
Endüstriyel ürünler sınıflandırması arasında üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yardımcı donatım
Soru Açıklaması
15.
Binalar, barajlar, gemiler ve köprü üretimi hangi tür üretim biçimine örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Tek üretim
Soru Açıklaması
16.
Bir işletmenin günlük faaliyetlerinin kesintisiz olarak ve sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi için gerekli olan varlık unsurları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Çalışma sermayesi
Soru Açıklaması
17.
“Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Komuta birliği
Soru Açıklaması
18.
İşletmenin faaliyetleri sonucunda sermayedar için artış yaratan, bir varlık ya da hizmet satışı nedeniyle ya da faiz, kira gibi nedenlerle işletmenin varlıklarında oluşan brüt artışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hasılat
Soru Açıklaması
19.
Dolaylı ödemenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yasal olarak çalışanın sigorta gibi sosyal haklarının ödenmesi ile eğitim masrafları gibi isteğe bağlı ödemelerdir.
Soru Açıklaması
20.
İşletmelerin adil ücret belirleyebilmek için yaptıkları çalışmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İş değerlemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.