logo
Genel İşletme
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
İşletmenin sosyal sürdürülebilirlik amacının en iyi tanımlandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin içinde ve dışında var olan, işletmeyle ilgili sosyal unsurların ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin fonksiyonları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Üretim
Soru Açıklaması
3.
Finansman fonksiyonunun görev tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin üretimde kullanılacak üretim faktörlerini satın almak için ihtiyaç duyacağı kaynakların temin edilmesidir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye sağlama bakımından küçük işletmelerin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Öz sermaye kullanımının daha fazla görülmesi
Soru Açıklaması
5.
Hizmet üreten işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Maddi olmayan, soyut ve stok edilemeyen insan ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapan işletmelerdir.
Soru Açıklaması
6.
Müşterilerin belli bir işletmenin sağladığı mal veya hizmet yerine başka bir işletmenin sağladığı benzer mal veya hizmeti tercih etmesi durumunda katlanması gereken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Değişim maliyeti
Soru Açıklaması
7.
Doğadaki tüm sistemlerin yok olmaya mahkûm olmaları eğilimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Entropi
Soru Açıklaması
8.
İşletmeler için faaliyetlerine yön veren bir kutup yıldızı olarak da nitelendirilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vizyon
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresini oluşturan bileşenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Rekabet
Soru Açıklaması
10.
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisinin altında incelenir?
Doğru Cevap: "C" Sosyokültürel çevre
Soru Açıklaması
logo
Genel İşletme
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adalet kuramı yaklaşımı
Soru Açıklaması
12.
İklim değişikliği üzerinde etkili olan çevre kirliliği, kullan-at kültürünün baskınlığı ve aşırı ürün paketleme sonucunda ortaya çıkan atıkların yok edilmesi ya da yönetilmesi problemi ve bireyler üzerindeki yıkıcı etkisi, yerel kültürlerin erozyonu gibi sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sürdürülebilirlik
Soru Açıklaması
13.
Aynı hammaddeyi kullanan işletmeler arasında yapılan kartel türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Satın alma karteli
Soru Açıklaması
14.
Bir işletmenin yasalara aykırı olmasa bile toplum ve paydaşlarının beklentilerine uygun, doğru faaliyetlerine işaret eden sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Etik sorumluluk
Soru Açıklaması
15.
Birbiriyle çatışan ancak her ikisinin de olası geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilmesinin gerekli olduğu duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Etik ikilem
Soru Açıklaması
16.
Aynı işi yapan kadın ve erkeklere farklı ücret verilmemesi gerekliliği, adalet kuramı yaklaşımlarından hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "E" Dağıtım adaleti
Soru Açıklaması
17.
İşletmelerin, mevcut ürünleri üzerinde değişiklikler yaparak, hem rakip ürünlerden daha iyi duruma gelmelerine, hem de pazardaki etkililiklerini artırmalarına yönelik yatay büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ürün farklılaştırma
Soru Açıklaması
18.
Piyasa araştırması ve talep tahmini fizibilite çalışmaları kapsamında yapılan hangi tür araştırmalar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik araştırmalar
Soru Açıklaması
19.
Bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Girişimci
Soru Açıklaması
20.
İşletmelerin yaptıkları anlaşmalardan olan miktar kartelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İşletmeler ürettikleri ürünün fiyatının düşmesini engellemek için üretim miktarına karar verirler ve belirledikleri miktarda üretim yaparlar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.