logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Uluslararası para piyasalarında bütün ülkeler tarafından kabul gören ve bu nedenle bir diğer ülke parasına serbestçe çevrilme imkanına sahip dövizlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Konvertible döviz
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi nakliyat sigortası türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sipariş
Soru Açıklaması
3.
Avrupa Birliği tanımına göre 250 ve daha çok çalışanı olan girişimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Büyük işletme
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik fonksiyonları arasında yer ?
Doğru Cevap: "D" Tek tip ürün sağlama
Soru Açıklaması
5.
Kalkınmada öncelikli yörelerdeki Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin KOBİ niteliğindeki her bir ortağının sermaye payı, toplam şirket sermayesinin en çok yüzde kaçı olabilir?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
6.
Tüccar malının bir devletten gelip diğer bir devlete gitmek üzere, bir üçüncü devletten geçmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Transit ticaret
Soru Açıklaması
7.
Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşu’nun “Doing Business 2011” isimli raporuna göre, raporda yer alan ülkeler arasında iş yapmanın en kolay olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Singapur
Soru Açıklaması
8.
Girişimcilik kelimesini ekonomik yazında ilk kez kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Richard Cantillon
Soru Açıklaması
9.
Bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması işlemini gerçekleştiren kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İhracatçı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerin üstün yanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ortak sayısının çokluğu
Soru Açıklaması
logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Hükümetlerin, ülke ticaretini sınırlandırmak ya da özendirmek amacıyla yaptığı düzenlemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dış ticaret politikası
Soru Açıklaması
12.
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Konsinye ihracat
Soru Açıklaması
13.
Akreditifli ödemede adına akreditif açılan satıcıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Lehdar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Ekonomi Bakanlığı’nın görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Gümrük politikasını hazırlamak ve yürütmek
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette kullanılan faturalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bakanlık faturası
Soru Açıklaması
16.
Uluslararası ticaret sisteminin temel organı olarak faaliyetini sürdüren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dünya Ticaret Örgütü
Soru Açıklaması
17.
Özellikle yurtdışından ithal edilen yatırım mallarında alacağın bir finans kurumu tarafından güvence altına alınması ile vadeli alacak haklarının, rücu edilmeksizin iskonto edilerek satılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Forfaiting
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette karşılaşılan sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tam rekabetin varlığı
Soru Açıklaması
19.
Üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, iş akış şeması, üretim hizmet sunum teknikleri, standart ve spesifikasyonlar, hukuki gereksinimler iş planının hangi bölümünde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Üretim planı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yeni gelişen piyasalarda talep düzeyinin düşük olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.