logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin KOBİ tanımlarını belirlerken dikkate aldığı ölçüt sermayedir?
Doğru Cevap: "D" Bangladeş
Soru Açıklaması
2.
İktisadi Kalkınma Teorisi adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Schumpeter
Soru Açıklaması
3.
Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşu’nun “Doing Business 2011” isimli raporuna göre, raporda yer alan ülkeler arasında iş yapmanın en kolay olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Singapur
Soru Açıklaması
4.
Serbest Ticari Temsilcilerin, yaptıkları iş karşılığında aldıkları komisyon karşılığı, malın özelliğine göre, net satış fiyatının yüzde kaçı arasında değişir?
Doğru Cevap: "C" 2 ile 20
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ithalatçının peşin ödeme yöntemini seçmesinin altında yatan önemli etkenler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Malın ithalatçı için önemsiz olması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de, para ve döviz politikaları çerçevesinde; kambiyo, ihracat, transit ticaret uygulamaları ile ilgili genelgeler düzenleyerek girişimcilere yardımcı olmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı vize işlemleri, ticaret müşavirlikleriyle koordineli olarak veya ticaret müşavirlerimizin bulunmadığı ihraç ülkelerinde ihracatçıların karşılaştığı sorunların çözümü konularında ihracatçılara yardımcı olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Dışişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
8.
Bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithaline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bedelsiz İthalat
Soru Açıklaması
9.
Hükümetlerin, ülke ticaretini sınırlandırmak ya da özendirmek amacıyla yaptığı düzenlemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dış ticaret politikası
Soru Açıklaması
10.
İhraç edilen malların net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine ilişkin dökümünü, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her paketin ne kadar ağırlık içerdiğini gösteren belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çeki Listesi
Soru Açıklaması
logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi sigortacı ile sigortalayan arasında yapılan ana bir sigorta poliçesine atıf yaparak, birden fazla yüklemenin sigortasını kapsamak üzere düzenlenmiş olan sigorta belgesidir?
Doğru Cevap: "B" Sigorta Sertifikası
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki fizibilite raporu bölümlerinden hangisinde, proje için hazırlanan iş planları ile birlikte bu iş planlarının ana unsurları irdelenir?
Doğru Cevap: "E" İş Programı Bölümü
Soru Açıklaması
13.
Uluslararası ticaret sisteminin temel organı olarak faaliyetini sürdüren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dünya Ticaret Örgütü
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette karşılaşılan sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tam rekabetin varlığı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki fizibilite raporu bölümlerinden hangisi yatırım tahmini, yatırımın finansmanı, amortismanlar, yıllık işletme giderleri, gelir tahminleri, kâr payı ödemeleri, kâr - zarar tahminleri, yatırımın nakit akışları ile ekonomik değerleme kısımlarından oluşur?
Doğru Cevap: "D" Finansal Analiz Bölümü
Soru Açıklaması
16.
İş planında, işletmede görev yapacak tüm çalışanların yetki ve sorumluluklarının tek tek belirlendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yönetim ve organizasyon planı
Soru Açıklaması
17.
Temsil ettiği firma adına hareket eden ve karşılığında belirli bir komisyon alan firmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Acente
Soru Açıklaması
18.
Satın alma ve tedarik etme, geri dönüşüm ve bütün lojistik yönetim faaliyetlerini içine alan tüm faaliyetlerin planlanması ve yönetimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tedarik zinciri yönetimi
Soru Açıklaması
19.
Özellikle yurtdışından ithal edilen yatırım mallarında alacağın bir finans kurumu tarafından güvence altına alınması ile vadeli alacak haklarının, rücu edilmeksizin iskonto edilerek satılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Forfaiting
Soru Açıklaması
20.
Teknoloji Geliştirme Merkezleri hangi yılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1991
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.