logo
Denetim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Hata ve hilelerden kaynaklanan yanlış beyanların oluş nedenleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısının kararını etkilemesi
Soru Açıklaması
2.
Denetçinin kişiliğini, mesleki sorumluluğunu ve mesleki özelliklerini ele alan Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genel Standartlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi denetçinin uygunluk denetimi yaparken göz önünde bulundurduğu ölçütlerdendir?
Doğru Cevap: "C" İşletme yönetiminin koyduğu kurallar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi esas muhasebe kanıtlarındandır?
Doğru Cevap: "B" Mizanlar
Soru Açıklaması
5.
Kanıtın güvenilirliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İç kaynaklardan elde edilen kanıt, dış kaynaklardan elde edilen kanıttan daha güvenilirdir.
Soru Açıklaması
6.
Önemlilik eşiğinin belirlenmesinde birden fazla finansal değişkenin kullanıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Karışık yöntem
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarından hangisi Çalışma Alanı Standartları içinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Planlama ve Gözetim
Soru Açıklaması
8.
Örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarının saptanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Faaliyet Denetimi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin odaklandığı ilkelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Hesap verebilirlik ilkesi
Soru Açıklaması
10.
İşletme dışındaki kişilerden işletmeyle ilgili veya bir işlemin gerçekliğiyle ilgili yazılı cevap istenerek yapılan kanıt elde etme yordamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dışsal doğrulama
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
"Denetçi, denetim adımlarında salt bir görevi yerine getirmenin ötesinde o görevin gerektirdiği çabayı göstermeli ve mesleki incelikleri uygulamayı ihmal etmemelidir" diyen bir denetçinin hangi Genel Kabul Görmüş Denetim Standardına uygun düşündüğü savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" Mesleki Dikkat ve Özen
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim faaliyetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bağımsız denetim faaliyeti yürütülürken kontrol testlerinin yapılması
Soru Açıklaması
13.
I. Genel denetim planının ve stratejisinin oluşturulması
II. Kontrol testleri ve tözel testlerin uygulanması
III. Ön araştırma ve müşterinin kabulü
IV. Denetimin tamamlanması ve raporun hazırlanması
V. Analitik inceleme yöntemlerinin uygulanması ve bakiyelerin detaylı test edilmesi

Yukarıda yer alan denetim sürecinin aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" III, I, II, V, IV
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu denetim standartlarına göre bir bağımsız denetim sözleşmesinin kapsamında asgari olarak yer alması gereken maddelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen rotasyon süresi
Soru Açıklaması
15.
Hile üçgeni olarak adlandırılan, varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran üç temel koşul aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Baskı – Fırsat – Bahane
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi Kanunuyla iç denetçilerin yapmaları gereken görevler arasında yeralmaz?
Doğru Cevap: "D" Mali tablolarda yer alan hesapların kayıtlarını yapmak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi COSO’nun kontrol ortamı temel bileşeninin unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Yeterli biçimde belgelendirme ve kaydetme
Soru Açıklaması
18.
Bir şirketin hak sahibi ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kurumsal yönetim
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi iç denetimin temel işlevlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Güvence sağlama ve danışmanlık
Soru Açıklaması
20.
İşletmenin yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer personeli tarafından etkilenen faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, finansal raporlamanın güvenilirliği ve ilgili yasalara uygunluk şeklinde belirtilen işletme amaçlarını başarmak üzere makul bir güvence sağlamak için tasarlanan bir süreç olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İç kontrol
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.