logo
Davranış Bilimleri 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Comte’un Üç Hal Yasası’na göre metafizik halin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Soyut
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi mikro sosyolojik yaklaşımın ilgi alanlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" İki sınıf arkadaşının girdikleri bir sınavla ilgili rekabet etmesi
Soru Açıklaması
3.
Modern toplumlarda yeni evlenen çiftlerin anne veya baba tarafı yerine onlardan ayrı bir evde oturmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Neolokalite
Soru Açıklaması
4.
Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültüre ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yüksek kültür
Soru Açıklaması
5.
Toplumsal çatışmaların yapısal kaynağını otoritenin eşit olmayan dağılımında gören kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" R. Dahrendorf
Soru Açıklaması
6.
Bir işyerinde açık bir örgüt politikası olarak ayrımcılık yapılması, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Doğrudan kurumlaşmış ayrımcılık
Soru Açıklaması
7.
Kast sisteminin klasik örneğinin görüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hindistan
Soru Açıklaması
8.
Parsons’a göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının dört temel işlevinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Denetim
Soru Açıklaması
9.
Marx’a göre toplumsal sınıflar ve sömürünün olmadığı toplum aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlkel
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sosyalizmin temel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Merkezi planlama olması
Soru Açıklaması
logo
Davranış Bilimleri 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Macionis’e göre toplumsal tabakalaşmanın temel ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tek tip olması
Soru Açıklaması
12.
Glokalleşme yaratan kültürel mekânlar arasında göçmen, mülteci, mevsimlik işçi ve turistlerin yaşadığı mekân aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Etno-mekân
Soru Açıklaması
13.
Sheldon’un tiplemesine göre saldırgan, maceracı ve suça en fazla eğilimli olan tip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mezomorf
Soru Açıklaması
14.
Geleneklerden uzaklaşma, kopma ve aşırı bireyselleşme ile birlikte, belirsizliklerin giderek arttığı toplum yapısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Risk toplumu
Soru Açıklaması
15.
Beyaz yakalı suç terimini ilk kez kullanan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Sutherland
Soru Açıklaması
16.
üfusun matematiksel yönü ile ilgilenen ve istatiksel analizler yapan demografi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Formel
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kent büyümesi modellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ayrışma modeli
Soru Açıklaması
18.
Merton’a göre, yasadışı faaliyetler yoluyla servet edinen suçluların yer aldığı kategori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yenilikçiler
Soru Açıklaması
19.
Suç kavramını, "kolektif bilincin kuvvetli ve belirmiş tutumlarını ihlal eden fiiller" olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Durkheim
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi göç olgusu üzerinde etkili olan itici güçlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal ve kültürel baskının fazla olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.