logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Vergi ödevlisi vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren en fazla kaç gün içinde uzlaşma başvurusunda bulunabilir?
Doğru Cevap: "E" 30
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi verginin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Herkesten eşit oranda alınması
Soru Açıklaması
3.
Vergi mahkemelerinin yargı çevrelerini tespit etmeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Adalet Bakanlığı
Soru Açıklaması
4.
İdari yargının en üst düzey yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Danıştay
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinin idari işlemler hakkında açılacak iptal davalarında hukuka aykırılığı ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "A" Kişi
Soru Açıklaması
6.
Bağlantı iddiası mahkeme tarafından reddedilen taraflar kararın tebliğinden itibaren en fazla kaç gün içinde o yer bölge idare mahkemesi ve Danıştay’a başvuruda bulunabilir?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
7.
İdareye yapılan başvurulara idare en fazla kaç gün içinde cevap vermezse istek reddedilmiş sayılır?
Doğru Cevap: "E" 60
Soru Açıklaması
8.
Danıştay’da ve idare mahkemelerinde kanunlarda aksine kural bulunmadığı durumlarda dava açma süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "A" 60
Soru Açıklaması
9.
Esas deftere kaydı yapılan dava dilekçelerinin incelemesinde işlem sırası bakımından öncelikli olan husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Görev
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kural olarak ispat yükünün yükümlüde olduğu hallerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Faturalı satışlarda satışın piyasa fiyatının altında olduğu iddiası
Soru Açıklaması
logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Vergi yargılama hukukunda duruşma yapılmasına karar verildiği takdirde duruşma davetiyelerinin duruşma gününden en az kaç gün önce taraflara gönderilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" 30
Soru Açıklaması
12.
Temyiz kanun yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Temyiz incelemesinde kural olarak işin maddî yönü irdelenerek, vakâlar/olgular yeniden inceleme konusu yapılır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın temyiz incelemesi sonucunda verebileceği kararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Israr
Soru Açıklaması
14.
Kesinleşmiş kararlara karşı tanınmış olan kanun yoluna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Olağanüstü kanun yolu
Soru Açıklaması
15.
Vergi yargılaması hukukunda itiraz kanun yolu denetimini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Bölge İdare Mahkemesi
Soru Açıklaması
16.
Vergi yargılama hukukunda tebliğ işleri aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla yapılır?
Doğru Cevap: "B" PTT
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi itiraz incelemesi sonucunda verilecek karar metninde yer alması gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Danıştay’ın olumlu görüş raporu
Soru Açıklaması
18.
Mahkemenin kendi kararının değiştirilmesini sağlayan olağanüstü kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yargılamanın yenilenmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi vergi yargılama hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tarafların taleplerine bağlılık
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesine başvurabilmek için aranan nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Dava görülürken yeni bir belgenin mahkemeye verilmemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.