logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaşmanın kapsamına giren hâllerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vergi kaçakçılığı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vergi miktarında hata
Soru Açıklaması
3.
Vergi mahkemelerinin kaldırılmasında ve yargı çevrelerinin değiştirilmesinde yetkili olan mercii aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Soru Açıklaması
4.
Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan uygulama tebliğlerine karşı açılacak iptal davasında görevli olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Danıştay
Soru Açıklaması
5.
Eskişehir’de yaşayan mükellef Mehmet Bey’e Ankara Kızılay Vergi Dairesi tarafından re’sen tarhiyat yapılmış ve buna bağlı olarak vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Mehmet Bey bu tarhiyat ve cezaya karşı dava açmak isterse bu davada görevli ve yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ankara Vergi Mahkemesi
Soru Açıklaması
6.
Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren bir vergi suçu için açılacak davaya bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ceza mahkemesi
Soru Açıklaması
7.
Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri için “çalışmaya ara verme zamanı” aşağıdaki hangi tarihler arasındadır?
Doğru Cevap: "D" 20 Temmuz – 31 Ağustos
Soru Açıklaması
8.
Vergi davasında davalı yönünden cevap verme süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
9.
Keşif ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Keşif kesin deliller arasında sayılmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi vergi yargılaması hukukunda delil olarak yararlanılan kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yemin
Soru Açıklaması
logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Taraflardan birisinin kendi aleyhine olarak ileri sürülen bir vakıanın doğruluğunu mahkemeye beyan etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İkrar
Soru Açıklaması
12.
Temyiz taleplerinin incelenip karara bağlandığı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Danıştay
Soru Açıklaması
13.
Temyiz talebi ile Danıştay’a gelen dosya için aşağıdakilerden hangisi ilk inceleme konusu olmaz?
Doğru Cevap: "D" Bozma nedenlerinin var olup olmadığı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi temyiz incelemesi sonunda verilecek kararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yanlışlıkların düzeltilmesi
Soru Açıklaması
15.
Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi ve harçlar ile benzeri mali yükümler, bunların zam ve cezalarının tarh ve tahsil işlemleri ile tarifelere ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan toplam değeri kaç TL’yi aşmayan davalar vergi mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir?
Doğru Cevap: "D" 25.000
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi itiraz incelemesi sonucunda verilecek karar metninde yer alması gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Danıştay’ın olumlu görüş raporu
Soru Açıklaması
17.
İtiraz talebinin reddine ilişkin karara karşı kaç gün içinde itiraz yoluna başvurulması mümkündür?
Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
18.
Mahkeme kararlarının yeterince açık olmaması veya birbirine aykırı hüküm fıkraları içermesi hâlinde, hükümdeki gerçek anlamın ortaya çıkarılması amacıyla başvurulan yola ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hükmün açıklanması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesine başvurabilmek için aranan nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dava görülürken yeni bir belgenin mahkemeye verilmemesi
Soru Açıklaması
20.
Kanun yararına temyiz yoluna başvurmaya yetkili kılınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Danıştay Başsavcısı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.