logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi vergiye ilişkin olarak yürürlüğe konulan genel düzenleyici işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Özelge
Soru Açıklaması
2.
Vergi ödevlisinin bilgisi olmaksızın yapılan vergi incelemelerinde, tarhiyat öncesi uzlaşma talep etme süresi inceleme elemanının raporunun vergi ödevlisine tebliğinden itibaren kaç gündür?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
3.
Mükellef Ahmet’in 100.000 TL’lik KDV matrahı için % 8 yerine % 18 KDV oranı uygulanırsa bu durum aşağıdaki hangi vergi hatası kapsamına girer?
Doğru Cevap: "B" Vergi miktarında hata
Soru Açıklaması
4.
Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini ve kendisine düşen görevlerini düzenli ve başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan en önemli gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vergi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi vergi anlaşmazlıklarının idari aşamada çözümünü sağlayan hukuki kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vergi davası
Soru Açıklaması
6.
Kamu gelirleri ile kamu giderlerini ve bunların denkleştirilmesini inceleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Malî Hukuk
Soru Açıklaması
7.
Bölge İdare Mahkemeleri kaç kişiden oluşur?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
8.
İdare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararları itiraz üzerine inceleme ve kesin olarak hükme bağlama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Bölge İdare Mahkemesi
Soru Açıklaması
9.
Vergi mahkemelerinin yargı çevrelerini tespit etmeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adalet Bakanlığı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmeyen bazı kurumlar için Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin geçerli olduğu durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Görev ve yetki
Soru Açıklaması
logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Bir uyuşmazlığa görevli mahkemelerden hangi yerdeki mahkemenin bakması gerektiğini ifade etmek üzere kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yetki
Soru Açıklaması
12.
Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan yetki uyuşmazlıkları aşağıdakilerden hangisi tarafından giderilir?
Doğru Cevap: "C" Danıştay
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi verginin tahsil aşamasına ilişkin işlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Ödeme emri tebliğ edilmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinin idari işlemler hakkında açılacak iptal davalarında hukuka aykırılığı ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "C" Kişi
Soru Açıklaması
15.
Sübjektif hakkı ihlal edildiği veya tehlikeye sokulduğu ya da kendisinden haksız bir talepte bulunulduğu iddiasıyla dava açarak mahkemeden hukuki korunma talep eden kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Davacı
Soru Açıklaması
16.
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca kendisine ödeme emri tebliğ edilen kişi, böyle bir borcunun olmadığı iddiası ile tebliğ tarihini izleyen günden başlayarak kaç gün içinde dava açabilir?
Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
17.
İdareye yapılan başvurularda idare en geç kaç gün içinde cevap vermezse işlemi zımnen reddettiği varsayılır?
Doğru Cevap: "E" 60
Soru Açıklaması
18.
Danıştay’da ve idare mahkemelerinde kanunlarda aksine kural bulunmadığı durumlarda dava açma süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "A" 60
Soru Açıklaması
19.
Kendisine ikmalen tarhiyat yapılan mükellef Ahmet Bey bu işleme karşı dava açmak istemektedir. Ancak dava süresinin son günü çalışmaya ara verme zamanına rastlamıştır.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle mükellef Ahmet Bey’in açacağı davanın süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Süre ara vermenin bittiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzar.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi vergi davası açılmasının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Davanın kazanılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.