logo
Vergi Uygulamaları
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Tebliğ muhatabına ulaştığında tebligatı yapan görevlinin tarih koyarak muhataba imzalattırdığı belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İlmühaber
Soru Açıklaması
2.
Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe ya da ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Verginin tebliği
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Spekülatörlük
Soru Açıklaması
4.
Bir binanın bodrum katında mantar yetiştiriciliği yapan Bay A’nın elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zirai kazanç
Soru Açıklaması
5.
Telif haklarının yaratıcıları (ölmüş olmaları halinde kanuni mirasçıları) dışındakiler tarafından kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gayrimenkul sermaye iradı
Soru Açıklaması
6.
Konut kiralarında uygulanan vergi kesintisi oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinin alınma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tüm kurumlarda ortaklar, sınırsız sorumluluk sahibidir.
Soru Açıklaması
8.
Kurum kazancı tespit edilirken aşağıdakilerden hangisi gider olarak düşülemez?
Doğru Cevap: "C" Vergi cezası
Soru Açıklaması
9.
Katma değer vergisinde “kanuni oran” yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
10.
Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Teslim
Soru Açıklaması
logo
Vergi Uygulamaları
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen mükellef (X)’in; 01.05.2014
tarihine ilişkin KDV’ye tabi mal satışı nedeniyle, KDV beyannamesini en geç aşağıdaki hangi tarihe kadar vergi idaresine bildirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" 24.06.2014
Soru Açıklaması
12.
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan arsalarda emlak vergisi oranı binde kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
13.
Veraset ve intikal vergisinde miras yoluyla intikallerde muris ile mirasçının aynı ülkede olması halinde ölüm tarihini izleyen kaç ay içinde beyanname verilir?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul vergilerinden biridir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
15.
Vergi mahkemesinin kurul halinde verdiği kararlara karşı aşağıdakilerden hangisine temyiz yoluyla başvurulabilir?
Doğru Cevap: "A" Danıştay
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi vergi kabahatlerini ortadan kaldıran yollardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tekerrür
Soru Açıklaması
17.
Uzlaşma talebinin, vergi ve ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini takip eden kaç gün içerisinde yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "D" 30
Soru Açıklaması
18.
Haciz işlemine karşı dava açma süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi gecikme zammının hukuki niteliğini belirtir?
Doğru Cevap: "A" Fer’i kamu alacağıdır.
Soru Açıklaması
20.
İhtiyati haciz, Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bulunmadığı yerlerde aşağıdakilerden hangisinin kararıyla uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Mahalli en büyük memurun
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.