logo
Vergi Uygulamaları
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Miras bırakanın ölümünden sonra, mirasçılar ölenin vergi borçlarından sorumlu olmamaları için mirası reddetme süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "C" 3 ay
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tarh çeşitleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Komisyonca tarh
Soru Açıklaması
3.
Ortopedi uzmanı olan Bay A, faaliyetini bir özel hastanede sürdürmektedir. Diş hekimi olan Bay B, faaliyetini muayenehanesinde sürdürmektedir. Kalp cerrahı olan Bay C ise özel hastaneyi işletmektedir. A, B ve C’nin elde ettiği gelir türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ücret, serbest meslek kazancı, ticari kazanç
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ticari kazanç sayılan faaliyetler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Miras yoluyla edinilen arazinin edinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek kısmen veya tamamen satılması
Soru Açıklaması
5.
Gayrimenkul sermaye iradı elde eden Mükellef A, tercihen götürü gider indirimini seçmiştir. Mükellef A, bu usulü kaç yıl üst üste uygulamadan gerçek usule geçemez?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
6.
Konut kiralarında uygulanan vergi kesintisi oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Dernek ve vakıflar
Soru Açıklaması
8.
Kurumların, ilişkili kişilere emsallere uygun olmayan ve gider niteliği taşıyan ödemeler yapması halinde emsalleri aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider sayılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede bahsedilen ilişkili kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ortakların dördüncü dereceden yan soy hısımları
Soru Açıklaması
9.
Ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen mükellef (X)’in; 01.05.2014
tarihine ilişkin KDV’ye tabi mal satışı nedeniyle, KDV beyannamesini en geç aşağıdaki hangi tarihe kadar vergi idaresine bildirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" 24.06.2014
Soru Açıklaması
10.
Katma değer vergisi kesmekle sorumlu tutulanların, kesinti yapmış oldukları vergileri aşağıdaki hangi beyanname ile bildirmeleri gerekmektedir?
Doğru Cevap: "B" (2) no’lu KDV beyannamesi
Soru Açıklaması
logo
Vergi Uygulamaları
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 8.maddesinde belirtilmiş olan katma değer vergisinin mükelleflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir işverene tabi çalışan ücretliler
Soru Açıklaması
12.
Veraset ve intikal vergisi, tahakkuk tarihinden itibaren kaç yıl içinde kaç eşit taksitte ödenir?
Doğru Cevap: "E" 3 yıl içerisinde 6 eşit taksitte
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul vergilerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Emlak vergisi
Soru Açıklaması
14.
Motorlu taşıtlar vergisi kaç eşit taksitte ödenmektedir?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi vergi ziyaına neden olan ağırlaştırıcı fiillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Defter tasdiklerini yapmamak
Soru Açıklaması
16.
Uzlaşma talebinin, vergi ve ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini takip eden kaç gün içerisinde yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "D" 30
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi vergi kabahatlerini ortadan kaldıran yollardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tekerrür
Soru Açıklaması
18.
Kanunda gecikme zammı oranı aylık yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
19.
Mükellef (A)’nın vefatından sonra mirasçılarına 400.000 TL tutarında miras kalmıştır. Ölen (A)’nın %25 mirasçısı durumunda olan (B) mirası reddetmemiş ve 100.000 TL pay almıştır. Daha sonra vergi dairesi (A)’ya ait 800.000 TL vergi borcu, 200.000 TL gecikme zammı ve 300.000 TL vergi ziyaı cezası bulunduğunu tespit etmiştir. Bu durumda mirasçı (B)’nin sorumlu tutulabileceği tutar kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "B" 250.000
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi gecikme zammını gecikme faizinden ayıran özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fer’i alacak niteliğindedir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.