logo
Vergi Uygulamaları
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak, bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameleye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Verginin tarhı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmesi zorunlu olan belgeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tahakkuk fişi
Soru Açıklaması
3.
Re’sen, ikmalen veya idarece yapılan vergi tarhlarında verginin tahakkuku ile kesinleşmesi arasında geçen dava açma süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "D" 30
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi verginin terkin edilebilmesi için yasal koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İflas nedeniyle terkin
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını durduran nedenlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Vergi yükümlüsünün hileli iflas etmesi
Soru Açıklaması
6.
Zirai faaliyet kapsamında yerine getirilen hizmetlerin brüt tutarı üzerinden uygulanacak stopaj oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
7.
Telif kazancı istisnasından yararlananlara, vergi sorumluları tarafından yapılan ödemelerde yüzde kaç vergi kesintisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" 17
Soru Açıklaması
8.
Kapalı bir bina ortamında mantar yetiştiriciliği yapan Bay A’nın elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zirai kazanç
Soru Açıklaması
9.
Vergi dışı ücretlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Mülkiyeti işverene ait, brüt alanı 100 m2’yi aşan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler vergi dışıdır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespit edilmesinde hasılattan indirilemeyecek giderler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" İşletme sermayesine yürütülen faiz
Soru Açıklaması
logo
Vergi Uygulamaları
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Telif haklarının yaratıcıları ( ölmüş olmaları halinde kanuni mirasçıları) dışındakiler tarafından kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gayrimenkul sermaye iradı
Soru Açıklaması
12.
Bay A sahibi bulunduğu dairesini Bay B’ye kiralamıştır. 2014 yılında Bay A, 13.600 TL kira geliri elde etmiştir. Götürü gider usulünü seçen Bay A’ya 3.600 TL’lik konut istisnası uygulanarak bulunacak vergi matrahı kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "B" 7.500
Soru Açıklaması
13.
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin beyanname, işin bittiği takvim yılını izleyen yılda aşağıdaki hangi tarihe kadar verilir?
Doğru Cevap: "D" 15 Mart
Soru Açıklaması
14.
Mermer ticareti yapan Bay A’nın, ticari işletmesine kayıtlı evini kiraya vermesinden elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ticari kazanç
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerin hasılattan düşebilecekleri giderlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Konut olarak kiraya verilmek koşuluyla edinme yılından itibaren 10 yıl süreyle iktisap bedelinin %20’si
Soru Açıklaması
16.
“X” Anonim Şirketinin ödenmiş sermayesi 100.000 TL, kurumun safi kazancı ise 300.000 TL’dir. Kurumun daha önceden ayırmış olduğu yedek akçe bulunmamaktadır. “X” A.Ş’nin verilen bu bilgiler ışığında ayıracağı birinci tertip yedek akçe kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "A" 15.000
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki gelirlerden hangisi kontrol edilen kurum kazançlarında pasif nitelikli gelirler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Kurum faaliyetiyle orantılı sermaye
Soru Açıklaması
18.
Kurumlar vergisindeki mükellefiyet kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kanunî merkezi Türkiye’de olan mükellefler, tam mükelleftir.
Soru Açıklaması
19.
X Tekstil Tic. A.Ş, 02.01.2011 tarihinde 300.000 TL’ye alıp kurumun aktifine kayıt ettirdiği bir taşınmazı, 05.07.2014 tarihinde 460.000 TL’ye satmıştır. Bu satış dolayısıyla elde edilen kazancın kaç TL’si kurumlar vergisine tabidir?
Doğru Cevap: "A" 40.000
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinin alınma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tüm kurumlarda ortaklar, sınırsız sorumluluk sahibidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.