logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Bir önermenin doğrulanabilir olduğunun değil, yanlışlanabilir olduğunun bilimselliği artırdığını açıklayan neopozitivist yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karl Popper
Soru Açıklaması
2.
Doğru ve ahlaksal eylemin akla dayanacağını öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
3.
Jeopolitik kuramın güç kavramına yaklaşımını realist kuramdan ayıran temel vurgu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Coğrafik güç
Soru Açıklaması
4.
Tüm bireylerin haklarının savunulduğu dünya devleti kavramını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Immanuel Kant
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, Holsti’nin uluslararası sistem modellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Asimetrik sistem
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Mahan’a göre karalarla çevrili ülkelerin jeopolitik açıdan yaşadıkları dezavantajlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Dış ticarete yönelik ittifaklar yapamamaları
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Karar Verme Teorisi’nin temel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Devletlerin neden benzer koşullarda farklı politikalar izlediğini açıklar.
Soru Açıklaması
8.
Oyuncuların zıt çıkarlara sahip olması ve birinin kazancının diğerinin kaybı anlamına gelmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "E" Sıfır toplamlı oyun
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, bir devletin mutlak güvenlik içinde olmak istemesinin onu mutlak güvensizliğe itmesi durumunu ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Güvenlik ikilemi
Soru Açıklaması
10.
İnsan zihnini beyaz bir kağıda benzeterek bütün bilgilerimizin, deneyimlerimizin ürünü olduğunu savunan ve doğuştan bilgiyi reddeden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" John Locke
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Oyun Teorisinin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "C" Oyuncular arasında ideolojik benzerliklerin olup olmaması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası politikanın temelde güç ve çıkar mücadelesine dayanan siyasal bir süreç olduğunu iddia eder?
Doğru Cevap: "E" Realizm
Soru Açıklaması
13.
Devletlerin dış politikalarını bireylerin davranışlarından yola çıkarak analiz eden teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Realizm
Soru Açıklaması
14.
Uluslararası ilişkilerdeki postmodernist ve post pozitivist yaklaşımların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bilimde evrensel ilkeleri ve yöntemleri reddetmek
Soru Açıklaması
15.
Oyun Teorisine göre işbirliğine istekli, aralarında güven ve iletişimin söz konusu olduğu tarafların elde edecekleri sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karşılıklı kazanç
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, merkez iki ülkenin uluslararası politikada nüfuz (etki) alanları oluşturdukları ve çıkar çatışmaları yaşadıkları dönemdir?
Doğru Cevap: "C" Soğuk Savaş
Soru Açıklaması
17.
Neo-Marksizme göre az gelişmişliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kapitalist ülkelerin kolonileştirme politikası
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Karar Verme Teorisine göre, aynı olay ve durum karşısında farklı karar vericilerin farklı karar almalarında etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sistemin yapısı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Karar Verme Teorisi’nin modellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İrrasyonel model
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi güç dengesinin temel davranış kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Uluslarüstü bütünleşme hareketlerine destek vermek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.